起司

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
起司
yi-i

起司

qiˇ si¯

Cheese

> (click for individual char details)

Food-Dairy...

Food-Dairy next >

Included in:

起司片 Sliced Cheese, Slice Of Cheese, Cheese Slices

起司漢堡 Cheeseburger

鮪魚起司三明治 Tuna melt, Tuna and cheese sandwich

起司蛋糕 Cheese cake

烤肉起司蛋 Roasted meat with cheese and egg

Words that rhyme with 起司
(yi-i)

Grouped by tone pairs

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

幾隻 jiˇ zhi¯

A few, Some

幾隻恐龍寶寶 jiˇ zhi¯ kongˇ longˊ baoˇ baoˇ

A few baby dinosaurs

你知不知道你惹到了誰 niˇ zhi¯ buˋ zhi¯ daoˋ niˇ reˇ daoˋ le˙ sheiˊ

Do you know who you messed with?, You don't know who you messed with do you?

你知道 niˇ zhi¯ daoˋ

You know, Do you know, You understand

你知道我在講什麼嗎 niˇ zhi¯ daoˋ woˇ zaiˋ jiangˇ shenˊ me˙ ma˙

Are you getting all of this?, Do you understand what I am saying?

你知道我的意思 niˇ zhi¯ daoˋ woˇ de˙ yiˋ si¯

You know what I mean.

妳知不知道妳惹到了誰 niˇ zhi¯ buˋ zhi¯ daoˋ niˇ reˇ daoˋ le˙ sheiˊ

Do you know who you messed with?, You don't know who you messed with do you?

起司 qiˇ si¯

Cheese

起司漢堡 qiˇ si¯ hanˋ baoˇ

Cheeseburger

起司片 qiˇ si¯ pianˋ

Sliced Cheese, Slice Of Cheese, Cheese Slices

起司蛋糕 qiˇ si¯ danˋ gao¯

Cheese cake

體脂肪 tiˇ zhi¯ fangˊ

Body fat

已知 yiˇ zhi¯

Know that, Knew, Knew how, Knew how to

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

低脂 di¯ zhi¯

Low fat

低脂牛奶 di¯ zhi¯ niuˊ naiˇ

Low Fat Milk

機師 ji¯ shi¯

Pilot

緝私 qi¯ si¯

Anti-smuggling, Arrest smugglers

希斯克利夫 xi¯ si¯ keˋ liˋ fu¯

Heathcliff

醫師 yi¯ shi¯

Physician, Surgeon

伊斯坦堡 yi¯ si¯ tanˇ baoˇ

Istanbul

伊斯坦布爾 yi¯ si¯ tanˇ buˋ erˇ

Istanbul

伊斯蘭教 yi¯ si¯ lanˊ jiaoˋ

Islam

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

基石 ji¯ shiˊ

Building block, Building blocks

七十 qi¯ shiˊ

Seventy, 70

七十歲 qi¯ shiˊ suiˋ

Seventy years old

吸食 xi¯ shiˊ

Absorbed (as sustenance), Sucked dry

吸食完畢 xi¯ shiˊ wanˊ biˋ

Totally absorbed

衣食住行 yi¯ shiˊ zhuˋ hangˊ

Basic necessities of life

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

坯子 pi¯ ziˇ

Unglazed pottery

妻子 qi¯ ziˇ

Wife, Wives

妻子和年幼的兒子 qi¯ ziˇ hanˋ nianˊ youˋ de˙ erˊ ziˇ

Wife and young son

希指 xi¯ zhiˇ

Obsequious, Cater to the wishes of ones superiors

希旨 xi¯ zhiˇ

Cater to the wishes of ones superiors

一呎長 yi¯ chiˇ changˊ

A foot long

依此定罪 yi¯ ciˇ dingˋ zuiˋ

Find guilty, Convict, Convicted

依指示 yi¯ zhiˇ shiˋ

Follow directions, Act according to instructions

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

激刺 ji¯ ciˋ

Goad, Excite, Stimulate

機制 ji¯ zhiˋ

Mechanism

機智 ji¯ zhiˋ

Witty

昔日 xi¯ riˋ

Former, Old

昔日的 xi¯ riˋ de˙

Former, Old

西式 xi¯ shiˋ

Western Style

一次 yi¯ ciˋ

A, One, Single

一次一微形塊 yi¯ ciˋ yiˋ weiˊ xingˊ kuaiˋ

One microscopic chunk at a time

一次又一次 yi¯ ciˋ youˋ yi¯ ciˋ

Again and again, Repeatedly

一次多項式 yi¯ ciˋ duo¯ xiangˋ shiˋ

First-order polynomial, First-degree polynomial

一次式乘積 yi¯ ciˋ shiˋ chengˊ ji¯

First-order product, First degree product

一次性 yi¯ ciˋ xingˋ

Disposable, Single use

一次次的 yi¯ ciˋ ciˋ de˙

Again and again, Constant

一次項係數 yi¯ ciˋ xiangˋ xiˋ shuˋ

First order (linear) coefficient

一次項係數為 yi¯ ciˋ xiangˋ xiˋ shuˋ weiˋ

The first order (linear) coefficient is

依次 yi¯ ciˋ

In proper order, Sequentially, Successively

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

梯子 ti¯ zi˙

Ladder, Step ladder

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

集資 jiˊ zi¯

Raise funds

迷失 miˊ shi¯

Get lost

迷失自我 miˊ shi¯ ziˋ woˇ

Lose one's self

迷思診療 miˊ si¯ zhenˇ liaoˊ

Mystery clinic

皮斯卡波 piˊ si¯ kaˇ bo¯

Piscapo

遺失 yiˊ shi¯

Lost, Misplaced

遺失過 yiˊ shi¯ guoˋ

Had lost, Had misplaced

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

即時 jiˊ shiˊ

Instantly, Immediately, At once, Just-in-time

即時顯示 jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ

Live View

即時顯示拍攝 jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ

Live view shooting (picture taking)

及時 jiˊ shiˊ

Timely, Promptly

及時聯繫 jiˊ shiˊ lianˊ xiˋ

Promptly get in touch with

及時阻止了 jiˊ shiˊ zuˇ zhiˇ le˙

Stopped, Prevented

及時阻止了自己 jiˊ shiˊ zuˇ zhiˇ le˙ ziˋ jiˇ

Stopped themselves

離職 liˊ zhiˊ

Resign

其實 qiˊ shiˊ

Really, Actually, In fact, As a matter of fact

其實也不算少 qiˊ shiˊ yeˇ buˊ suanˋ shaoˇ

Was actually quite a lot

其實就只是 qiˊ shiˊ jiuˋ zhiˇ shiˋ

Actually just, Is actually just, Is in fact just (a)

其實很簡單 qiˊ shiˊ henˇ jianˇ dan¯

Is actually very simple, Is in fact quite simple

移植 yiˊ zhiˊ

Transplant, Graft

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

鼻子尖 biˊ ziˇ jian¯

Pointy nosed, Long nosed

即使 jiˊ shiˇ

Despite, Even if, Even though

即使如此 jiˊ shiˇ ruˊ ciˇ

That's all, That's why

即使是一點點 jiˊ shiˇ shiˋ yiˋ dianˇ dianˇ

Even a little

即使是一點點都 jiˊ shiˇ shiˋ yiˋ dianˇ dianˇ dou¯

Even a little

即使是好友 jiˊ shiˇ shiˋ haoˇ youˇ

Even a close friend

即使時間是清晨四點 jiˊ shiˇ shiˊ jian¯ shiˋ qing¯ chenˊ siˋ dianˇ

Even though it was only four in the morning

即使有事 jiˊ shiˇ youˇ shiˋ

Even if something has happened

即使沒人在旁邊觀看 jiˊ shiˇ meiˊ renˊ zaiˋ pangˊ bian¯ guan¯ kanˋ

Even if there was no one there to see

即使這麼多年後 jiˊ shiˇ zheˋ me˙ duo¯ nianˊ houˋ

Even after all this time, Even after all these years

離子引擎 liˊ ziˇ yinˇ qingˊ

Ion engine

其子弟 qiˊ ziˇ diˋ

Their children, Their sons

棋子 qiˊ ziˇ

Piece

遺址 yiˊ zhiˇ

Ruins

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

即日 jiˊ riˋ

Same day, Immediately, As soon as possible, At once

即日起至 jiˊ riˋ qiˇ zhiˋ

From now until, Starting from now until, Good until...

急事 jiˊ shiˋ

Urgent matter

犁式 liˊ shiˋ

Plough Pose, Halasana

離世 liˊ shiˋ

Die

尼日利亞 niˊ riˋ liˋ yaˋ

Nigeria

尼日爾 niˊ riˋ erˇ

Niger

其次 qiˊ ciˋ

Secondly, Next, Besides

其次數為 qiˊ ciˋ shuˋ weiˋ

Its degree is

歧視 qiˊ shiˋ

Discriminate, Discrimination

騎士 qiˊ shiˋ

Knight

旗幟 qiˊ zhiˋ

Banner, Flag

提示 tiˊ shiˋ

Reminder, Pointers, Points, Prompt, Clue, Cue, Hint, Tips

提示音 tiˊ shiˋ yin¯

Beeper, Beep, Beeping sound

題字 tiˊ ziˋ

Inscription

習字帖 xiˊ ziˋ tieˇ

Copy book for learning calligraphy

一次項 yiˊ ciˋ xiangˋ

First order term

一日 yiˊ riˋ

The first

一世 yiˊ shiˋ

An era, An age, A lifetime

一事無成 yiˊ shiˋ wuˊ chengˊ

Get nothing done

一視同仁 yiˊ shiˋ tongˊ renˊ

Treat everyone the same, Treat everyone equally

儀式 yiˊ shiˋ

Ceremony, Rite, Ritual

疑似 yiˊ siˋ

Suspect, Suspected

一致 yiˊ zhiˋ

Unanimous, Unanimously

一字一字慢慢說 yiˊ ziˋ yiˊ ziˋ manˋ manˋ shuo¯

Speak slowly, Speaks slowly, Speaking slowly, Spoke slowly

一字一字說得很慢 yiˊ ziˋ yiˊ ziˋ shuo¯ de˙ henˇ manˋ

Spoke slowly

一字排開 yiˊ ziˋ paiˊ kai¯

Line up, Lined up, Arrayed, Arranged

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

鼻子 biˊ zi˙

Nose

鼻子被打斷了 biˊ zi˙ beiˋ daˇ duanˋ le˙

Broken nose

笛子 diˊ zi˙

Flute

離子 liˊ zi˙

Ion

旗子 qiˊ zi˙

Flag

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

比值 biˇ zhiˊ

Ratio

筆直 biˇ zhiˊ

Straight, Perfectly straight

筆直向上 biˇ zhiˊ xiangˋ shangˋ

Straight up, Straight upwards

幾十 jiˇ shiˊ

Dozens

幾十億 jiˇ shiˊ yiˋ

Billions

幾十年 jiˇ shiˊ nianˊ

A few decades

幾十年來 jiˇ shiˊ nianˊ laiˊ

For decades

幾十萬 jiˇ shiˊ wanˋ

Few hundred thousand, Several hundred thousand

幾十萬畝 jiˇ shiˊ wanˋ muˇ

Few hundred thousand acres

理直氣壯 liˇ zhiˊ qiˋ zhuangˋ

Confident

你遲早會習慣的 niˇ chiˊ zaoˇ huiˋ xiˊ guanˋ de˙

You'll get used to it, You'll get used to it sooner or later

妳遲早會習慣的 niˇ chiˊ zaoˇ huiˋ xiˊ guanˋ de˙

You'll get used to it, You'll get used to it sooner or later

體質 tiˇ zhiˊ

Body type

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

彼此 biˇ ciˇ

Each other, You and me, That and this

彼此對吼 biˇ ciˇ duiˋ houˇ

Shout at each other

彼此對吼一陣 biˇ ciˇ duiˋ houˇ yiˊ zhenˋ

Shout at each other for awhile

彼此的 biˇ ciˇ de˙

Each other's

彼此重疊 biˇ ciˇ chongˊ dieˊ

Overlap each other

底子 diˇ ziˇ

Foundation

你只是不確定嗎 niˇ zhiˇ shiˋ buˊ queˋ dingˋ ma˙

You're just not sure?

你只是個小孩子 niˇ zhiˇ shiˋ ge˙ xiaoˇ haiˊ ziˇ

You're just a child, You're just a kid

你只需要 niˇ zhiˇ xu¯ yaoˋ

All you needed

妳只是個小孩子 niˇ zhiˇ shiˋ ge˙ xiaoˇ haiˊ ziˇ

You're just a child, You're just a kid

洗紙牌 xiˇ zhiˇ paiˊ

Shuffle cards, Card shuffling

以此 yiˇ ciˇ

The thing is, For this reason

以死要挾 yiˇ siˇ yao¯ xieˊ

The threat of death, Threatened with death

已死 yiˇ siˇ

Was dead, Was already dead

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

比試 biˇ shiˋ

Contest

筆試 biˇ shiˋ

Written test, Written examination

鄙視 biˇ shiˋ

Despise

抵制 diˇ zhiˋ

Resist, Boycott

幾次 jiˇ ciˋ

A few times

幾次後 jiˇ ciˋ houˋ

After a few times

理事 liˇ shiˋ

Administer, Manage, Administrator, Board directors

理事長 liˇ shiˋ zhangˇ

Board chairman, Chairman of the board

理智 liˇ zhiˋ

Reason

你是 niˇ shiˋ

You are

你是一名記者嗎 niˇ shiˋ yiˋ mingˊ jiˋ zheˇ ma˙

Are you a reporter

你是位 niˇ shiˋ weiˋ

You are a/an

你是位警察巡官 niˇ shiˋ weiˋ jingˇ chaˊ xunˊ guan¯

You are a police inspector

你是個聰明人 niˇ shiˋ ge˙ cong¯ mingˊ renˊ

You are a clever person, You are a smart individual, You are an intelligent person

你是否 niˇ shiˋ fouˇ

Whether or not you

你是在告訴我 niˇ shiˋ zaiˋ gaoˋ suˋ woˇ

You are telling me, Are you telling me

你是武裝的 niˇ shiˋ wuˇ zhuang¯ de˙

You are armed, You are packing

你是覺得他會到這裡來嗎 niˇ shiˋ jueˊ de˙ ta¯ huiˋ daoˋ zheˋ liˇ laiˊ ma˙

Do you think he will come here?

你是覺得她會到這裡來嗎 niˇ shiˋ jueˊ de˙ ta¯ huiˋ daoˋ zheˋ liˇ laiˊ ma˙

Do you think she will come here?

你是說 niˇ shiˋ shuo¯

You are saying

你自己 niˇ ziˋ jiˇ

Your self

你自己看 niˇ ziˋ jiˇ kanˋ

Take a look, Take a look for yourself, Look

妳自己看 niˇ ziˋ jiˇ kanˋ

Take a look, Take a look for yourself, Look

啟事 qiˇ shiˋ

Announcement, Notice

啟示 qiˇ shiˋ

Inspired, Enlightened, Inspiration, Revelation, Enlightenment

起事 qiˇ shiˋ

Rise in revolt

起勢 qiˇ shiˋ

Beginning (Or Opening)

起士 qiˇ shiˋ

Cheese

體式 tiˇ shiˋ

Exercise, Posture, Form, Position

體制 tiˇ zhiˋ

System

喜事 xiˇ shiˋ

Celebration

乙式 yiˇ shiˋ

Second type

以示 yiˇ shiˋ

To show

以至 yiˇ zhiˋ

Until, Up to, So that

以至於 yiˇ zhiˋ yuˊ

So that

以致 yiˇ zhiˋ

So that

已治療 yiˇ zhiˋ liaoˊ

Already treated, Already taken care of (i.e. treated cavities)

以自己的動力 yiˇ ziˋ jiˇ de˙ dongˋ liˋ

Under its own power

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

椅子 yiˇ zi˙

Chair, Chairs

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

地支 diˋ zhi¯

Earthly branch, Earthly branches

祭司 jiˋ si¯

Priest, Priests

祭司們 jiˋ si¯ men˙

Priests

細枝 xiˋ zhi¯

Twig, Small twig

細枝條 xiˋ zhi¯ tiaoˊ

Slender strips of wood

一絲 yiˋ si¯

A trace, A hint

一絲不掛 yiˋ si¯ buˊ guaˋ

Naked, Bare, Nude, Not wearing any clothing

一絲懷疑 yiˋ si¯ huaiˊ yiˊ

Harbor a thread of doubt

一絲頭髮 yiˋ si¯ touˊ faˇ

A hair, A strand of hair

意思 yiˋ si¯

Idea, Meaning, Implication

意思一樣 yiˋ si¯ yiˋ yangˋ

The same meaning

一支 yiˋ zhi¯

A (e.g. an antennae or other long and slender object)

一支天線 yiˋ zhi¯ tian¯ xianˋ

An antennae

一支小傘 yiˋ zhi¯ xiaoˇ sanˇ

A little tiny umbrella

一支手錶 yiˋ zhi¯ shouˇ biaoˇ

A watch

一支蜡燭 yiˋ zhi¯ laˋ zhuˊ

A candle

一支鋼筆 yiˋ zhi¯ gang¯ biˇ

A fountain pen

一知半解 yiˋ zhi¯ banˋ jieˇ

Only partially comprehend, A smattering of understanding, Partially understand

一隻 yiˋ zhi¯

One, A (e.g. a hand), An (e.g. an animal), A (e.g. a beast or creature)

一隻兔子 yiˋ zhi¯ tuˋ zi˙

A rabbit

一隻公雞 yiˋ zhi¯ gong¯ ji¯

One rooster, One cock

一隻大黑鳥 yiˋ zhi¯ daˋ hei¯ niaoˇ

A big black bird

一隻孔雀 yiˋ zhi¯ kongˇ queˋ

A peacock

一隻小毛毛蟲 yiˋ zhi¯ xiaoˇ maoˊ maoˊ chongˊ

A caterpillar

一隻小海豹 yiˋ zhi¯ xiaoˇ haiˇ baoˋ

A seal, One seal

一隻戴著手套的拳頭 yiˋ zhi¯ daiˋ zhe˙ shouˇ taoˋ de˙ quanˊ touˊ

A gloved fist

一隻手 yiˋ zhi¯ shouˇ

One hand, A hand

一隻手肘 yiˋ zhi¯ shouˇ zhouˇ

An elbow

一隻手臂 yiˋ zhi¯ shouˇ biˋ

One arm

一隻眼睛 yiˋ zhi¯ yanˇ jing¯

Eye

一隻老鼠 yiˋ zhi¯ laoˇ shuˇ

One mouse, A mouse

一隻腳 yiˋ zhi¯ jiaoˇ

Foot

一隻蜘蛛 yiˋ zhi¯ zhi¯ zhu¯

A spider

一隻蜜蜂 yiˋ zhi¯ miˋ feng¯

A honeybee

一隻蜜蜂嗡嗡尋花蜜 yiˋ zhi¯ miˋ feng¯ weng¯ weng¯ xunˊ hua¯ miˋ

A honeybee buzzing around looking for nectar

一隻蝴蝶 yiˋ zhi¯ huˊ dieˊ

A butterfly

一隻蟬 yiˋ zhi¯ chanˊ

A Cicada

一隻隻 yiˋ zhi¯ zhi¯

One by one

一隻鱷魚 yiˋ zhi¯ eˋ yuˊ

An alligator

一隻鳥 yiˋ zhi¯ niaoˇ

A bird

一隻麒麟 yiˋ zhi¯ qiˊ linˊ

A unicorn

義肢 yiˋ zhi¯

Fake foot, Fake limb

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

幣值 biˋ zhiˊ

Currency

第十 diˋ shiˊ

Ten

第十二年 diˋ shiˊ erˋ nianˊ

Year 12

第十八 diˋ shiˊ ba¯

Eighteenth

地質 diˋ zhiˊ

Geology

紀實 jiˋ shiˊ

Documentary

計時 jiˋ shiˊ

Timing

計時器 jiˋ shiˊ qiˋ

Timer

計時器核彈 jiˋ shiˊ qiˋ heˊ danˋ

Timer equipped Nuclear bomb

麗池 liˋ chiˊ

Ritz

歷時 liˋ shiˊ

Duration, Time to complete, Time taken

歷時十秒完成 liˋ shiˊ shiˊ miaoˇ wanˊ chengˊ

Took all of ten seconds, Took about ten seconds to finish

覓食 miˋ shiˊ

Foraging, Looking for food

一池清涼乾淨活水 yiˋ chiˊ qing¯ liangˊ gan¯ jingˋ huoˊ shuiˇ

Cool and clear pond of fresh water

一時 yiˋ shiˊ

For a moment, A period of time, Accidentally

一時衝動 yiˋ shiˊ chong¯ dongˋ

On an impulse

一石三鳥 yiˋ shiˊ san¯ niaoˇ

Kill three birds with one stone

一石二鳥 yiˋ shiˊ erˋ niaoˇ

Kill Two Birds With One Stone

一直 yiˋ zhiˊ

Straight, Always, All the way, Constantly, Been, Straight ahead, Go straight ahead

一直企圖 yiˋ zhiˊ qiˋ tuˊ

Constantly trying, Constantly been trying

一直到熱水用盡 yiˋ zhiˊ daoˋ reˋ shuiˇ yongˋ jinˋ

Until the hot water ran out, Till the hot water was used up

一直到週末 yiˋ zhiˊ daoˋ zhou¯ moˋ

Up to the weekend

一直在困擾情我 yiˋ zhiˊ zaiˋ kunˋ raoˇ qingˊ woˇ

Has always puzzle me, Constantly perplexes me

一直在工作 yiˋ zhiˊ zaiˋ gong¯ zuoˋ

Work continuously, Worked continuously

一直在海底 yiˋ zhiˊ zaiˋ haiˇ diˇ

Always under the sea, Been on the bottom of the ocean

一直在講話 yiˋ zhiˊ zaiˋ jiangˇ huaˋ

Been talking

一直在進步 yiˋ zhiˊ zaiˋ jinˋ buˋ

Always progressing, Always improving

一直太忙了 yiˋ zhiˊ taiˋ mangˊ le˙

Have been so busy

一直往前走吧 yiˋ zhiˊ wangˇ qianˊ zouˇ ba¯

Go straight ahead

一直抱怨 yiˋ zhiˊ baoˋ yuanˋ

Complained

一直持續增強 yiˋ zhiˊ chiˊ xuˋ zeng¯ qiangˊ

Keeps getting stronger

一直擺在原地 yiˋ zhiˊ baiˇ zaiˋ yuanˊ diˋ

Remained in place

一直期待 yiˋ zhiˊ qiˊ daiˋ

Been waiting, Been wondering

一直看到 yiˋ zhiˊ kanˋ daoˋ

Kept watching until, Continued to watch until, Watched until

一直站在窗邊 yiˋ zhiˊ zhanˋ zaiˋ chuang¯ bian¯

Been standing by the window, Standing at the window

一直覺得 yiˋ zhiˊ jueˊ de˙

Felt, Believed, Thought that

一直走下台階 yiˋ zhiˊ zouˇ xiaˋ taiˊ jie¯

Go all the way down the stairs

一直通過 yiˋ zhiˊ tong¯ guoˋ

Has been using

一直都在 yiˋ zhiˊ dou¯ zaiˋ

Was there, Was always there

一直都是如此 yiˋ zhiˊ dou¯ shiˋ ruˊ ciˇ

It had always been this way.

一直預期 yiˋ zhiˊ yuˋ qiˊ

Been expecting

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

地址 diˋ zhiˇ

Address

弟子 diˋ ziˇ

Disciple

歷史 liˋ shiˇ

History, Story

歷史事件 liˋ shiˇ shiˋ jianˋ

Historic event, Historical event, Historical events

歷史分期 liˋ shiˇ fen¯ qiˊ

Historical period, Historical periods

歷史是什麼 liˋ shiˇ shiˋ shenˊ me˙

What is history?

歷史時代 liˋ shiˇ shiˊ daiˋ

Historical era

歷史的 liˋ shiˇ de˙

Histories, Historical

歷史紀錄 liˋ shiˇ jiˋ luˋ

Historic record, Historical record

歷史舊城 liˋ shiˇ jiuˋ chengˊ

Historic old cities, Old cities

歷史解釋 liˋ shiˇ jieˇ shiˋ

Historical explanation, Historical interpretation

歷史資料 liˋ shiˇ zi¯ liaoˋ

Historical data

例子 liˋ ziˇ

Example, Instance, For instance

粒子 liˋ ziˇ

Particle

粒子加速器 liˋ ziˇ jia¯ suˋ qiˋ

Particle accelerator

膩子 niˋ ziˇ

Putty, Repair putty, Customer who lingers or sticks around overly long

氣死 qiˋ siˇ

Angry, Pissed off

氣死了 qiˋ siˇ le˙

Angry, Pissed off

意指 yiˋ zhiˇ

Meant, Meaning, Intent, Intention, Wish, Will

意旨 yiˋ zhiˇ

Meant, Meaning, Intent, Intention, Wish, Will

31, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44

壁式支架 biˋ shiˋ zhi¯ jiaˋ

Wall bracket, Wall mount

畢氏定理 biˋ shiˋ dingˋ liˇ

Pythagorean Theorem

地勢 diˋ shiˋ

Topography, Terrain

第四年 diˋ siˋ nianˊ

Fourth year

第四段 diˋ siˋ duanˋ

Section 4

第四章 diˋ siˋ zhang¯

Chapter four

帝制 diˋ zhiˋ

Imperial

帝制中國 diˋ zhiˋ zhong¯ guoˊ

Imperial China

記事 jiˋ shiˋ

Record events, Make a record of events

記事本 jiˋ shiˋ benˇ

Note book

祭祀 jiˋ siˋ

Offer sacrifice

技置 jiˋ zhiˋ

Technology, Device, Devices

力士 liˋ shiˋ

Strong man, Muscleman

勵志 liˋ zhiˋ

Inspirational

立志 liˋ zhiˋ

Aspire to be, Aspired to be, Aspiring to be, Aspire to become, Want to be, Wanted to be, Wanting to be

氣勢 qiˋ shiˋ

Imposing, Vehemence, Fervor

棄置 qiˋ zhiˋ

Discard, Dispose off, Abandon, Banish

氣質 qiˋ zhiˋ

Temperament

替自己 tiˋ ziˋ jiˇ

For one's self

細緻 xiˋ zhiˋ

Delicate, Subtle, Fine, Detailed, Refined, Careful, Cautious

細緻的 xiˋ zhiˋ de˙

Meticulous, Fine

翌日 yiˋ riˋ

Tomorrow

意識 yiˋ shiˋ

Consciousness

意識到 yiˋ shiˋ daoˋ

Realizes, Realized

意識到自己在做這件事 yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ

Realized what they were doing

意識清醒 yiˋ shiˋ qing¯ xingˇ

Conscious

議室 yiˋ shiˋ

Interview room

意志 yiˋ zhiˋ

Volition, Will power

意志力 yiˋ zhiˋ liˋ

Willpower

抑制 yiˋ zhiˋ

Repress, Restrain, Control

抑制劑 yiˋ zhiˋ jiˋ

Negative catalyst

抑制激情 yiˋ zhiˋ ji¯ qingˊ

Curb one's passions

Words and Phrases that include:
起司

起司片
Sliced Cheese, Slice Of Cheese, Cheese Slices

qiˇ si¯ pianˋ

起司漢堡
Cheeseburger

qiˇ si¯ hanˋ baoˇ

鮪魚起司三明治
Tuna melt, Tuna and cheese sandwich

weiˇ yuˊ qiˇ si¯ san¯ mingˊ zhiˋ

起司蛋糕
Cheese cake

qiˇ si¯ danˋ gao¯

烤肉起司蛋
Roasted meat with cheese and egg

kaoˇ rouˋ qiˇ si¯ danˋ

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.