肌纖維

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
肌纖
yi-yan

肌纖維

ji¯ xian¯ weiˊ

Muscle Fibers

纖維 xian¯ weiˊ

> (click for individual char details)

Anatomy...

Anatomy next >

Words that rhyme with 肌纖維
(yi-yan)

Grouped by tone pairs

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

機先 ji¯ xian¯

Initiative

肌纖維 ji¯ xian¯ weiˊ

Muscle Fibers

七千年 qi¯ qian¯ nianˊ

Seven-thousand years

西邊 xi¯ bian¯

West, To the west

吸煙 xi¯ yan¯

Smoke a cigarette

一千 yi¯ qian¯

One thousand, 1000

一千一百 yi¯ qian¯ yi¯ baiˇ

One thousand one hundred, Eleven hundred, 1100

一千三百 yi¯ qian¯ san¯ baiˇ

Thirteen Hundred, One Thousand Three Hundred, 1300

一千五百 yi¯ qian¯ wuˇ baiˇ

One thousand five hundred, 1500

一千四百 yi¯ qian¯ siˋ baiˇ

One thousand four hundred, 1400

一千四百二十五 yi¯ qian¯ siˋ baiˇ erˋ shiˊ wuˇ

One thousand four hundred and twenty five, 1425

一千多塊 yi¯ qian¯ duo¯ kuaiˋ

Over a thousand dollars, More than a thousand dollars

一千年的歷史 yi¯ qian¯ nianˊ diˋ liˋ shiˇ

A thousand years of history

一千秒 yi¯ qian¯ miaoˇ

One thousand seconds

一千零三十 yi¯ qian¯ lingˊ san¯ shiˊ

One thousand and thirty, 1030

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

雞田 ji¯ tianˊ

Chicken pastures, Chicken fields, Place name

七年 qi¯ nianˊ

Seven years

七年級 qi¯ nianˊ jiˊ

Grade seven

西聯 xi¯ lianˊ

Western Union

西聯公司 xi¯ lianˊ gong¯ si¯

Western Union

矽岩 xi¯ yanˊ

Quartz

伊蓮娜 yi¯ lianˊ naˋ

Name Eleanor

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

積點 ji¯ dianˇ

Award points

七點 qi¯ dianˇ

Seven O'Clock

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

激辯 ji¯ bianˋ

Heated debate, Heated argument

積澱 ji¯ dianˋ

Accumulation

幾諫 ji¯ jianˋ

Gently remonstrate with one's parents

機件 ji¯ jianˋ

Component parts, Machine components

肌腱 ji¯ jianˋ

Tendon

欺騙 qi¯ pianˋ

Lie, Lie to

欺騙自己 qi¯ pianˋ ziˋ jiˇ

Lie to ourselves

西面 xi¯ mianˋ

West facing, Western

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

鼻煙盒 biˊ yan¯ heˊ

Snuffbox

皮編 piˊ bian¯

Woven leather

其間 qiˊ jian¯

In between, Amongst

期間 qiˊ jian¯

Period (of time), Meanwhile

期天 qiˊ tian¯

Day

提肩胛肌 tiˊ jian¯ jiaˇ ji¯

Levator Scapulae

習焉不察 xiˊ yan¯ buˋ chaˊ

So used to something to call it into question

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

極嚴重的 jiˊ yanˊ zhongˋ diˊ

Extremely serious

犁田 liˊ tianˊ

Plow, Plowing

毗連 piˊ lianˊ

Adjacent

提前 tiˊ qianˊ

Early, Prioritize, In advance

提前變色的葉子 tiˊ qianˊ bianˋ seˋ de˙ yeˋ zi˙

Early changing leaves

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

極點 jiˊ dianˇ

Extremity, Zenith, Apex, Highest point

奇點 qiˊ dianˇ

Singularity, Anomaly

疑點 yiˊ dianˇ

Doubtful

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

即便 jiˊ bianˋ

Even if

極限 jiˊ xianˋ

Extreme

極限運動 jiˊ xianˋ yunˋ dongˋ

Extreme sport, Extreme sports

迷戀 miˊ lianˋ

Obsessed with

其面積 qiˊ mianˋ ji¯

The area, Its area, Their area

其面積為 qiˊ mianˋ ji¯ weiˋ

The area is, Its area is, Their area is

期限 qiˊ xianˋ

Deadline

提煉 tiˊ lianˋ

Refine, Extract

一遍 yiˊ bianˋ

Once, Again, Once more

一件 yiˊ jianˋ

A/An (e.g. a piece of clothing), A (e.g. a matter of business)

一件事 yiˊ jianˋ shiˋ

A matter

一件四角褲 yiˊ jianˋ siˋ jiaoˇ kuˋ

A pair of boxer shorts

一件絲袍 yiˊ jianˋ si¯ paoˊ

A silk robe

一見到 yiˊ jianˋ daoˋ

At the first sign of, At the first sight of

一見愉快 yiˊ jianˋ yuˊ kuaiˋ

Happy at first site, Merry, Glad to see

一面 yiˊ mianˋ

A/An, An aspect, One side, At the same time

一面歡呼一面興奮的 yiˊ mianˋ huan¯ hu¯ yiˊ mianˋ xing¯ fenˋ de˙

Cheered excitedly

一面爬一面拚命尋找手腳的支點 yiˊ mianˋ paˊ yiˊ mianˋ panˋ mingˋ xunˊ zhaoˇ shouˇ jiaoˇ de˙ zhi¯ dianˇ

Struggled for finger and toe holds while climbing

一面牆 yiˊ mianˋ qiangˊ

A wall, One wall

一面碎玻璃 yiˊ mianˋ suiˋ bo¯ liˊ

A pane of shattered glass

一片 yiˊ pianˋ

A piece, A flap, A swath, A slab

一片沉寂 yiˊ pianˋ chenˊ jiˊ

Silence

一片漆黑 yiˊ pianˋ qi¯ hei¯

Dark, The darkness, Totally dark, Completely dark, Complete darkness

一片片 yiˊ pianˋ pianˋ

Fragments

一片葉子 yiˊ pianˋ yeˋ zi˙

A leaf

一線 yiˊ xianˋ

A line

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

筆尖 biˇ jian¯

Brush tip, Pen tip, Nib

幾千 jiˇ qian¯

Thousands, A few thousand

幾千年 jiˇ qian¯ nianˊ

Thousands of years

幾千年前 jiˇ qian¯ nianˊ qianˊ

A few thousand years before, A few thousand years earlier

幾天 jiˇ tian¯

A few days

幾天前 jiˇ tian¯ qianˊ

A few days ago

幾天後 jiˇ tian¯ houˋ

A few days later

幾天甚至數星期後 jiˇ tian¯ shenˋ zhiˋ shuˋ xing¯ qiˊ houˋ

Days or weeks later

裡邊 liˇ bian¯

Inside

起先 qiˇ xian¯

At first

起先很困難 qiˇ xian¯ henˇ kunˋ nanˊ

Difficult at first

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

筆錢 biˇ qianˊ

Sum of money (large amount)

幾年 jiˇ nianˊ

A few years

幾年前 jiˇ nianˊ qianˊ

A few years ago, A few years previously

以前 yiˇ qianˊ

Before, Ago, Period of time before

以前一位教授 yiˇ qianˊ yiˊ weiˋ jiaoˋ shouˋ

A former professor

以前他認為 yiˇ qianˊ ta¯ renˋ weiˋ

He'd believed, He'd thought, He'd once believed, He'd once thought

以前住的房子 yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙

Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home

以前做了很多對不起你的事 yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ

Wronged you in a lot of ways in the past

以前她認為 yiˇ qianˊ ta¯ renˋ weiˋ

She'd believed, She'd thought, She'd once believed, She'd once thought

以前從沒得過 yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ

Never used to be able to, Never used to

以前我住在 yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ

I used to live in, Before I lived in

以前的 yiˇ qianˊ de˙

Former

以前的家 yiˇ qianˊ de˙ jia¯

Former home

以前的生活 yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ

Former life

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

起點 qiˇ dianˇ

Starting point

起翦頗牧 qiˇ jianˇ po¯ muˋ

Bai Qi, Wang Jian, Lian Po and Li Mu

體檢 tiˇ jianˇ

Physical examination

已點燃 yiˇ dianˇ ranˊ

Lighted, Ignited

以減少 yiˇ jianˇ shaoˇ

To reduce

以免 yiˇ mianˇ

To avoid, In order not to cause or make, So as not to

以免因閒蕩之名遭到盤查 yiˇ mianˇ yin¯ xianˊ dangˋ zhi¯ mingˊ zao¯ daoˋ panˊ chaˊ

To avoid being picked up for loitering

以免失壓情況發生 yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯

In case there was a pressure loss

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

筆電 biˇ dianˋ

Laptop computer, Laptop

底片 diˇ pianˋ

Photography negatives, Negatives

底線 diˇ xianˋ

The bottom line

幾件事 jiˇ jianˋ shiˋ

A few things

裡面 liˇ mianˋ

Within

裡面放著 liˇ mianˋ fangˋ zhe˙

Inside, Placed inside, Inside of which

裡面當然不會有任何東西 liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯

Of course there wouldn't be anything inside

理念 liˇ nianˋ

Idea

你見過我嗎 niˇ jianˋ guoˋ woˇ ma˙

Have you seen me?

起見 qiˇ jianˋ

With a view to, For the sake of

體面 tiˇ mianˋ

Honor, Dignity, Good looking, Elegant

體念 tiˇ nianˋ

Considerate, Understanding

體現 tiˇ xianˋ

Reflect

體驗 tiˇ yanˋ

Experience

以便 yiˇ bianˋ

So as to, In order to, For convenience's sake

以便萬一 yiˇ bianˋ wanˋ yi¯

In case, If by chance

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

比肩 biˋ jian¯

Shoulder to shoulder, Side by side

比肩同行 biˋ jian¯ tongˊ xingˊ

Going together, Going next to, Walking next to

一邊 yiˋ bian¯

On one hand, One edge, A border

一邊任 yiˋ bian¯ renˋ

While letting, While allowing

一邊大叫 yiˋ bian¯ daˋ jiaoˋ

On the other hand shouting, Shouting while also doing something else

一邊耳朵 yiˋ bian¯ erˇ duoˇ

An ear

一邊跑 yiˋ bian¯ paoˇ

On one hand running, Running while also doing something else

一間 yiˋ jian¯

A or An (e.g. room or indoor area)

一間公司 yiˋ jian¯ gong¯ si¯

A company, One company

一天 yiˋ tian¯

One day, The whole day

一天二十四小時 yiˋ tian¯ erˋ shiˊ siˋ xiaoˇ shiˊ

Twenty-four hours a day

一天以來第一次 yiˋ tian¯ yiˇ laiˊ diˋ yi¯ ciˋ

For the first time all day

一天到晚 yiˋ tian¯ daoˋ wanˇ

All day, From dusk till dawn, From morning till night

一天夜裡 yiˋ tian¯ yeˋ liˇ

One night, One evening

一天天過去了 yiˋ tian¯ tian¯ guoˋ quˋ le˙

Days go by

一天早晨 yiˋ tian¯ zaoˇ chenˊ

One morning

一天的餘光 yiˋ tian¯ de˙ yuˊ guang¯

Last of the days light

一天近午時分 yiˋ tian¯ jinˋ wuˇ shiˊ fen¯

One day near noon time, Late one morning

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

紀年 jiˋ nianˊ

Annal, Chronicle, Recording, Historical record

紀年法 jiˋ nianˊ faˇ

Recording methods

一連 yiˋ lianˊ

A (e.g. a series), A (e.g. a series or set of connected objects)

一連串 yiˋ lianˊ chuanˋ

A series (of), A sequence (of)

一連好多天 yiˋ lianˊ haoˇ duo¯ tian¯

For many days

一連幾個月 yiˋ lianˊ jiˇ ge˙ yueˋ

For a few months

一連追了 yiˋ lianˊ zhui¯ le˙

Continued to follow, Continued to pursue

一年 yiˋ nianˊ

One year

一年不過幾次而已 yiˋ nianˊ buˊ guoˋ jiˇ ciˋ erˊ yiˇ

Just a few times a year

一年到頭 yiˋ nianˊ daoˋ touˊ

All year round

一年到頭都如此 yiˋ nianˊ daoˋ touˊ dou¯ ruˊ ciˇ

Year round it was always like this

一年後 yiˋ nianˊ houˋ

One year later

一年的這個時期 yiˋ nianˊ de˙ zheˋ ge˙ shiˊ qiˊ

Every year around this time, At this time of year

一言一行 yiˋ yanˊ yiˊ hangˊ

Every word and deed

一言不發 yiˋ yanˊ buˋ a¯

Without saying a word

一言以蔽之 yiˋ yanˊ yiˇ biˋ zhi¯

To make a long story short, To sum up

異言 yiˋ yanˊ

Words of dissent, Dissenting words

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

避免 biˋ mianˇ

Avoid, Prevent, Keep from

避免中斷 biˋ mianˇ zhong¯ duanˋ

Don't stop

避免液晶螢幕自動關閉 biˋ mianˇ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ ziˋ dongˋ guan¯ biˋ

Preventing LCD automatic shut off

避免相機震動 biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ

Prevent camera shake, Prevent camera from shaking

碧眼 biˋ yanˇ

Blue eyed

地點 diˋ dianˇ

Location

屁眼 piˋ yanˇ

Anus

一點 yiˋ dianˇ

A little, A little bit of, One o'clock

一點不差 yiˋ dianˇ buˋ cha¯

Exactly

一點不差嗎 yiˋ dianˇ buˋ cha¯ ma˙

Exactly?

一點不遜色 yiˋ dianˇ buˊ xunˋ seˋ

Not at all inferior, As good as

一點也不像 yiˋ dianˇ yeˇ buˊ xiangˋ

Isn't at all like, Not at all like

一點也不清楚 yiˋ dianˇ yeˇ buˋ qing¯ chuˇ

Not at all clear, There was nothing clear

一點也沒錯 yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ

Exactly!, Precisely!

一點價值也沒有 yiˋ dianˇ jiaˋ zhiˊ yeˇ meiˊ youˇ

Completely worthless

一點兒 yiˋ dianˇ erˊ

A little, A little bit

一點兒也不一樣 yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˊ yiˋ yangˋ

Completely different, Not even remotely the same

一點兒也不了解我 yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ liaoˇ jieˇ woˇ

Doesn't know or understand me at all, Completely misunderstands me

一點兒也不小 yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiaoˇ

Not small at all, Not at all insignificant

一點兒也不怕冷 yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˊ paˋ lengˇ

Not at all afraid of the cold

一點兒也不想 yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiangˇ

I didn't want to

一點感覺也沒有 yiˋ dianˇ ganˇ jueˊ yeˇ meiˊ youˇ

Don't feel a thing, Didn't feel a thing

一點感覺都沒有 yiˋ dianˇ ganˇ jueˊ dou¯ meiˊ youˇ

No feeling whatsoever, No feeling at all

一點沒錯 yiˋ dianˇ meiˊ cuoˋ

Not wrong, That's for sure

一點用也沒有 yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ

Not even a little

一點痕跡也不留 yiˋ dianˇ henˊ ji¯ yeˇ buˋ liuˊ

Without leaving a trace, No tracks

一點讚美 yiˋ dianˇ zanˋ meiˇ

A little praise, A little admiration

一點辦法也沒有 yiˋ dianˇ banˋ faˇ yeˇ meiˊ youˇ

No way at all, Completely impossible

一點都不覺得痛 yiˋ dianˇ dou¯ buˋ jueˊ deˊ tongˋ

Didn't feel any pain at all, Didn't hurt at all

一點都沒流露 yiˋ dianˇ dou¯ meiˊ liuˊ luˋ

Didn't show it, Didn't look it

一點都沒趣 yiˋ dianˇ dou¯ meiˊ quˋ

Uninteresting, Not at all interesting

一點零頭 yiˋ dianˇ lingˊ touˊ

Tiny fraction

一點點 yiˋ dianˇ dianˇ

A little, Hardly any, Very little, A tiny amount

一臉不安 yiˋ lianˇ buˋ an¯

Looked uneasy, Looked uncomfortable, Looked upset

一臉滿是 yiˋ lianˇ manˇ shiˋ

A face full of

一眼 yiˋ yanˇ

At a glance

一眼覺的 yiˋ yanˇ jueˊ de˙

A critical eye

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

地面 diˋ mianˋ

Ground, Earth's surface

地面控制中心 diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯

Ground Control

地面控制中心的 diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙

Ground Control's

祭奠 jiˋ dianˋ

Pay homage

紀念 jiˋ nianˋ

Commemorate

紀念品 jiˋ nianˋ pinˇ

Souvenir, Souvenirs

紀念品店 jiˋ nianˋ pinˇ dianˋ

Souvenir shop

紀念日 jiˋ nianˋ riˋ

Memorial day

紀念碑 jiˋ nianˋ bei¯

Monument, Memorial

紀念章 jiˋ nianˋ zhang¯

Commemorative stamp, Medal, Commemorative badge

紀念館 jiˋ nianˋ guanˇ

Memorial

粒線體 liˋ xianˋ tiˇ

Mitochondria

器件 qiˋ jianˋ

Device, Gadget

繫念 xiˋ nianˋ

Think about constantly, To have constantly on one's mind

一件事情 yiˋ jianˋ shiˋ qingˊ

A matter, A thing to do

一件意思的事情 yiˋ jianˋ yiˋ si¯ de˙ shiˋ qingˊ

An interesting matter, An interesting thing to do

一件輕紗 yiˋ jianˋ qing¯ sha¯

A veil

意見 yiˋ jianˋ

Opinion, Suggestion, Idea, Proposal, Advice, Point of view

臆見 yiˋ jianˋ

Personal opinion, Personal opinions

一面老城牆 yiˋ mianˋ laoˇ chengˊ qiangˊ

An old section of wall

一片凌亂 yiˋ pianˋ lingˊ luanˋ

A mess, Messy

一片嘈雜 yiˋ pianˋ caoˊ zaˊ

Noisy

一片遼闊的三角洲 yiˋ pianˋ liaoˊ kuoˋ de˙ san¯ jiaoˇ zhou¯

A vast delta

Words and Phrases included in:
肌纖維

纖維 Fibers, Filaments

xian¯ weiˊ

Home

Return to Anatomy...

冂-月 : > : > 肌纖 : >

𠄌-糸 : > : > 纖維 : >

𠄌-糸 : > : > 纖維 : >

肌纖維

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.