白鷺鸞

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
白鷺
ai-wu

白鷺鸞

baiˊ luˋ luanˊ

Egret

> (click for individual char details)

Animal-Bird...

Animal-Bird next >

Words that rhyme with 白鷺鸞
(ai-wu)

Grouped by tone pairs

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

白富美 baiˊ fuˋ meiˇ

Fair, rich and beautiful

白露 baiˊ luˋ

White Dew Sept 8 To Sept 23

白鷺鸞 baiˊ luˋ luanˊ

Egret

白鹿 baiˊ luˋ

White Deer

才不得不 caiˊ buˋ deˊ buˊ

Was compelled

才不得不在盛怒中動用 caiˊ buˋ deˊ buˊ zaiˋ shengˋ nuˋ zhong¯ dongˋ yongˋ

Until being compelled to use in anger

才不關心 caiˊ buˋ guan¯ xin¯

Just don't care, Just didn't care, Not concerned (with)

財富 caiˊ fuˋ

Wealth, Riches

財務 caiˊ wuˋ

Finance

財物 caiˊ wuˋ

Property, Possessions, Belongings

還不只呢 haiˊ buˋ zhiˇ ne˙

Yet

還不清楚 haiˊ buˋ qing¯ chuˇ

Still unclear, Still not understood

還不滿半年 haiˊ buˋ manˇ banˋ nianˊ

Not even half a year

還不遲 haiˊ buˋ chiˊ

Was not too late

來不及 laiˊ buˋ jiˊ

Late, Run late, Unable to make it in time

來不及了 laiˊ buˋ jiˊ le˙

Too late

抬不起來 taiˊ buˋ qiˇ laiˊ

Could not lift

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

該出現 gai¯ chu¯ xianˋ

Should show up, Should appear

開出花來 kai¯ chu¯ hua¯ laiˊ

Bloom, Bloomed

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

猜如果他們知道 cai¯ ruˊ guoˇ ta¯ men˙ zhi¯ daoˋ

Guess if they knew

拆除 chai¯ chuˊ

Demolish, Tear down, Dismantle, Remove

開不上去 kai¯ buˊ shangˋ quˋ

Can't drive up (it)

開除 kai¯ chuˊ

Fire, Expel, Dismiss

開除了 kai¯ chuˊ le˙

Fired

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

塞浦路斯 sai¯ puˇ luˋ si¯

Cyprus

篩骨 shai¯ guˇ

Ethmoid Bone

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

差數 chai¯ shuˋ

Difference

開不走 kai¯ buˋ zouˇ

Can't be driven, Can't drive anywhere

開步跑 kai¯ buˋ paoˇ

Break into a jog

開幕 kai¯ muˋ

Grand opening

開幕式 kai¯ muˋ shiˋ

Opening ceremony

開幕的 kai¯ muˋ de˙

Opening (competition, Display, Show)

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

排出 paiˊ chu¯

Expel, Discharge, Dispose of, Get rid of, Arrange

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

才不會犯那種錯誤 caiˊ buˊ huiˋ fanˋ naˋ zhongˇ cuoˋ wuˋ

Didn't want to make the mistake of, Wasn't going to make the mistake of

才不要呢 caiˊ buˊ yaoˋ ne˙

No way

還不壞 haiˊ buˊ huaiˋ

Not bad

還不夠 haiˊ buˊ gouˋ

Still not enough, Is not enough

還不會飛 haiˊ buˊ huiˋ fei¯

Couldn't fly, Hadn't yet learned to fly

還不用擔心 haiˊ buˊ yongˋ dan¯ xin¯

Don't have to worry

還不算太遠 haiˊ buˊ suanˋ taiˋ yuanˇ

Not too far

還不賴 haiˊ buˊ laiˋ

Not bad

還不錯 haiˊ buˊ cuoˋ

Is still okay, Not bad, Not too bad, Good enough

來福槍 laiˊ fuˊ qiang¯

Rifle

萊福特 laiˊ fuˊ teˋ

Lightfoot

埋伏 maiˊ fuˊ

Ambush, Lie in wait

排除 paiˊ chuˊ

Remove, Get rid of, Eliminate, Exclude, Rule out

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

崍谷 laiˊ guˇ

Valley, Canyon, Gorge

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

擺出 baiˇ chu¯

Display, Exhibit, Put on

楷書 kaiˇ shu¯

Standard calligraphy script

買書 maiˇ shu¯

Buy a book, Buy books

奶酥 naiˇ su¯

Sweet Butter

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

採不到 caiˇ buˊ daoˋ

Won't gather, Won't collect, Won't extract

採不到證據 caiˇ buˊ daoˋ zhengˋ juˋ

Won't find any evidence, Won't gather any evidence

歹徒 daiˇ tuˊ

Villains, Ruffians, Scoundrels, Thugs

買不到 maiˇ buˊ daoˋ

Can't buy

買不到票 maiˇ buˊ daoˋ piaoˋ

Not buying a ticket

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

逮捕 daiˇ buˇ

Arrest, Arrested

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

百慕大 baiˇ muˋ daˋ

Bermuda (Uk)

柏樹 baiˇ shuˋ

Cypress tree

逮住 daiˇ zhuˋ

Catch, Capture

買不了 maiˇ buˋ liaoˇ

Can't buy

買不著 maiˇ buˋ zhaoˊ

Can't buy

買不起 maiˇ buˋ qiˇ

Cannot afford to buy

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

愛屋及烏 aiˋ wu¯ jiˊ wu¯

When one loves a house even the crows that perch upon it are loved, To extend love to something that is close

代初 daiˋ chu¯

Early part of a period or era, Early

麥麩鬆糕 maiˋ fu¯ song¯ gao¯

Bran Muffin

賣書 maiˋ shu¯

Book sale, Sell book

派出 paiˋ chu¯

Dispatched

在乎 zaiˋ hu¯

Depend on, Whether, Care, Mind

在書的首頁圖中 zaiˋ shu¯ de˙ shouˇ yeˋ tuˊ zhong¯

In the picture on the first page of the book

在屋簷下 zaiˋ wu¯ yanˊ xiaˋ

Beneath the eaves, Under the eaves

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

愛不釋手 aiˋ buˊ shiˋ shouˇ

Can't put it down

愛讀書 aiˋ duˊ shu¯

Love to read

帶徒弟 daiˋ tuˊ diˋ

Train an apprentice or apprentices

麥糊 maiˋ huˊ

Oatmeal

在廚房水槽前停下腳步 zaiˋ chuˊ fangˊ shuiˇ caoˊ qianˊ tingˊ xiaˋ jiaoˇ buˋ

Stopped in front of the kitchen sink

載浮載沉 zaiˋ fuˊ zaiˋ chenˊ

Bobbing, Swimming

在顱槍的範圍之外 zaiˋ luˊ qiang¯ de˙ fanˋ weiˊ zhi¯ waiˋ

Outside the range of the skull canon

在屠宰前 zaiˋ tuˊ zaiˇ qianˊ

Before slaughter, Before slaughtering

在突破時 zaiˋ tuˊ poˋ shiˊ

While breaking through

再無可失 zaiˋ wuˊ keˇ shi¯

Nothing to lose

在無線電上 zaiˋ wuˊ xianˋ dianˋ shangˋ

On the radio

在無線電上講話 zaiˋ wuˊ xianˋ dianˋ shangˋ jiangˇ huaˋ

Talk on the radio, Speak on the radio

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

愛賭馬 aiˋ duˇ maˇ

Love of betting

愛賭馬的毛病 aiˋ duˇ maˇ de˙ maoˊ bingˋ

Unhealthy love of betting on horse racing, Addicted to betting on horses

艾普索波 aiˋ puˇ suoˇ bo¯

Apthorp

害處 haiˋ chuˇ

Harm, Injure, Hurt

太魯閣 taiˋ luˇ geˊ

Toroko (gorge)

在暑假 zaiˋ shuˇ jiaˋ

During summer vacation

在舞台外 zaiˋ wuˇ taiˊ waiˋ

Outside the stage

在組合後 zaiˋ zuˇ heˊ houˋ

After compiling, After it was compiled

在組員離開後 zaiˋ zuˇ yuanˊ liˊ kai¯ houˋ

After the crew had left

24, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44

愛護 aiˋ huˋ

Love, Cherish

愛慕 aiˋ muˋ

Adore, Adoration

愛物 aiˋ wuˋ

Cherished object, Love all creatures

艾注意噢 aiˋ zhuˋ yiˋ o¯

Please pay attention lest you suffer the consequences

代不 daiˋ buˋ

Period, Era, Times

代父從軍 daiˋ fuˋ congˊ jun¯

Serve in the army in place of the father

帶路 daiˋ luˋ

Lead the way

代數 daiˋ shuˋ

Algebra

代數式 daiˋ shuˋ shiˋ

Algebraic formula, Algebraic

怠速 daiˋ suˋ

Idle speed, Idling speed

概數 gaiˋ shuˋ

Approximate, Approximately

概數到 gaiˋ shuˋ daoˋ

Round off to, Approximate to

概述 gaiˋ shuˋ

Overview

蓋住 gaiˋ zhuˋ

Cover

蓋住了 gaiˋ zhuˋ le˙

Covered

駭入 haiˋ ruˋ

Hacked into

賽璐珞 saiˋ luˋ luoˋ

Celluloid

態度 taiˋ duˋ

Attitude

泰晤士報 taiˋ wuˋ shiˋ baoˋ

The Times newspaper

泰晤士晚報 taiˋ wuˋ shiˋ wanˇ baoˋ

The Times evening edition, Evening edition of the Times

在不久的未來 zaiˋ buˋ jiuˇ de˙ weiˋ laiˊ

In the near future, In the not-too-distant future

在不同飛航之間 zaiˋ buˋ tongˊ fei¯ hangˊ zhi¯ jian¯

Between flights, Between trips, Between voyages

再度 zaiˋ duˋ

Once again

再度發生 zaiˋ duˋ fa¯ sheng¯

Happens again

在附近隨機循環移動 zaiˋ fuˋ jinˋ suiˊ ji¯ xunˊ huanˊ yiˊ dongˋ

Circulated stochastically through the neighborhood

在路上 zaiˋ luˋ shangˋ

On the street, On the streets

在目前的情況下 zaiˋ muˋ qianˊ de˙ qingˊ kuangˋ xiaˋ

Under the circumstances

在目睹 zaiˋ muˋ duˇ

Watches, Witnesses

在曙光中 zaiˋ shuˋ guang¯ zhong¯

In the light of dawn

在塑膠裡木乃伊化 zaiˋ suˋ jiao¯ liˇ muˋ naiˇ yi¯ huaˋ

Mummified in plastic

在霧中 zaiˋ wuˋ zhong¯

In the fog, Through the fog

在助手的協助下 zaiˋ zhuˋ shouˇ de˙ xieˊ zhuˋ xiaˋ

With the help of the assistant

債務 zhaiˋ wuˋ

Debt

Home

Return to Animal-Bird...

丶-白 : > : > 白鷺 : >

口-足 : > : > 鷺鸞 : >

𠄌-䜌 : > : > 鷺鸞 : >

白鷺鸞

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.