洗衣機

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
洗衣
yi-yi

洗衣機

xiˇ yi¯ ji¯

Washing machine

洗衣 xiˇ yi¯

> (click for individual char details)

Appliance...

Appliance next >

Words that rhyme with 洗衣機
(yi-yi)

Grouped by tone pairs

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

比基尼 biˇ ji¯ niˊ

Bikini

比基尼島 biˇ ji¯ niˊ daoˇ

Bikini Atoll

筆跡 biˇ ji¯

Hand writing

你妻子 niˇ qi¯ ziˇ

Your wife

你妻子去了哪裡 niˇ qi¯ ziˇ quˋ le˙ naˇ liˇ

Where did your wife go?

體積 tiˇ ji¯

Volume

體積大 tiˇ ji¯ daˋ

Massive, Bulky

體積大到令人痛苦 tiˇ ji¯ daˋ daoˋ lingˋ renˊ tongˋ kuˇ

Painfully bulky

體積容量單位 tiˇ ji¯ rongˊ liangˋ dan¯ weiˋ

Measure of storage capacity, Measure of volume

洗衣 xiˇ yi¯

Wash clothes, Do laundry

洗衣服 xiˇ yi¯ fuˊ

Wash clothes

洗衣機 xiˇ yi¯ ji¯

Washing machine

洗衣粉 xiˇ yi¯ fenˇ

Washing powder for clothes, Laundry detergent, Laundry powder

已幾乎消失了 yiˇ ji¯ hu¯ xiao¯ shi¯ le˙

Was almost gone, Had almost disappeared

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

滴滴滴 di¯ di¯ di¯

Onomatopoeic for the sound of rain drops

幾幾乎 ji¯ ji¯ hu¯

Almost, Nearly

幾希 ji¯ xi¯

Small degree of difference, Not much

唏哩呼嚕地喝著 xi¯ li¯ hu¯ lu¯ diˋ he¯ zhe˙

Slurped

稀哩稀哩 xi¯ li¯ xi¯ li¯

Onomatopoeic for the sound of rain

息息相關 xi¯ xi¯ xiang¯ guan¯

Closely related

熙熙攘攘 xi¯ xi¯ rangˇ rangˇ

Bustling

西西里 xi¯ xi¯ liˇ

Sicili, Sicilian

西西里檸檬冰咖啡 xi¯ xi¯ liˇ ningˊ mengˊ bing¯ ka¯ fei¯

Sicilian Lemon Flavored Ice Coffee

西醫 xi¯ yi¯

Western medicine

一七三三年 yi¯ qi¯ san¯ san¯ nianˊ

1733

一七二一年 yi¯ qi¯ erˋ yi¯ nianˊ

1721

一七二二年 yi¯ qi¯ erˋ erˋ nianˊ

1722

一七八六年 yi¯ qi¯ ba¯ liuˋ nianˊ

1786

一七西零年 yi¯ qi¯ xi¯ lingˊ nianˊ

1740

一七零九年 yi¯ qi¯ lingˊ jiuˇ nianˊ

1709

依稀 yi¯ xi¯

Unclear, Indistinct, Uncertain

依稀可辨 yi¯ xi¯ keˇ bianˋ

Dimly identifiable, Barely identifiable as, Unclear but still distinguishable

一一 yi¯ yi¯

One by one, Each one

依依不捨 yi¯ yi¯ buˋ sheˇ

Loved ones unwilling to part or let go of each other

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

低迷 di¯ miˊ

Downturn

積極 ji¯ jiˊ

Persist, Persistently, Actively

積極性 ji¯ jiˊ xingˋ

Enthusiasm, Positivity

積極態度 ji¯ jiˊ taiˋ duˋ

Positive attitude, Persistant attitude,

雞皮疙瘩 ji¯ piˊ ge¯ daˊ

Goose pimples, Prickly skin

嬉皮 xi¯ piˊ

Hippy, Hippies

希奇 xi¯ qiˊ

Rare, Uncommon, Strange, Hold dear, Attach importance to, Appreciate

稀奇 xi¯ qiˊ

Strange, Rare

稀奇古怪 xi¯ qiˊ guˇ guaiˋ

Strange, Bizarre, Odd

吸一大口氣 xi¯ yiˊ daˋ kouˇ qiˋ

Take a big breath, Takes a big breath, Taking a big breath, Took a big breath

依提示 yi¯ tiˊ shiˋ

As shown, As demonstrated, As prompted

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

基里巴斯 ji¯ liˇ ba¯ si¯

Kiribati

機理 ji¯ liˇ

Mechanism

激起 ji¯ qiˇ

Arouse

機體 ji¯ tiˇ

Organism

劈里啪拉響 pi¯ liˇ pa¯ la¯ xiangˇ

Makes a coughing sound.

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

低地球軌道 di¯ diˋ qiuˊ guiˇ daoˋ

Low earth orbit

滴一滴水 di¯ yiˋ di¯ shuiˇ

Drip a drop of water

基地 ji¯ diˋ

Base, Foundation

基地中 ji¯ diˋ zhong¯

Base

激勵 ji¯ liˋ

Excitation

肌力加強 ji¯ liˋ jia¯ qiangˊ

Muscle strengthening

機密 ji¯ miˋ

Secret, Confidential, Classified, Privileged information

機器 ji¯ qiˋ

Equipment, Device, Machine, Machinery

機器人 ji¯ qiˋ renˊ

Robot, Android

機器人先生 ji¯ qiˋ renˊ xian¯ sheng¯

Mr Roboto

機器人吸塵器 ji¯ qiˋ renˊ xi¯ chenˊ qiˋ

Robot vacuum cleaner

機器導向語言 ji¯ qiˋ daoˇ xiangˋ yuˇ yanˊ

Machine oriented language, Machine language

機器手臂 ji¯ qiˋ shouˇ biˋ

Mechanical arm, Mechanical arms, Manipulator arm, Manipulator arms

機器玩意 ji¯ qiˋ wanˊ yiˋ

Mechanical device, Robotic device, Mechanical toy

機器臂 ji¯ qiˋ biˋ

Robot arm, Mechanical arm, Manipulator arm, Manipulator

機器馬 ji¯ qiˋ maˇ

Robot horse, Robotic horse

機翼 ji¯ yiˋ

Airplane wing, Airplane wings, Airfoil, Wing, Wings

淒厲 qi¯ liˋ

Sad, Sorrowful, Bleak, Harsh

七億 qi¯ yiˋ

Seven billion, 7 000 000 000

希冀 xi¯ jiˋ

Wish for, Hope for, Desire

犀利 xi¯ liˋ

Sharp, Piercing

吸氣 xi¯ qiˋ

Inhale, Inhaled

吸氣時 xi¯ qiˋ shiˊ

While inhaling, While breathing in, As it sucked air

蜥蜴 xi¯ yiˋ

Lizard

伊莉莎白 yi¯ liˋ sha¯ baiˊ

Elizabeth

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

皮衣 piˊ yi¯

Leather Clothing

奇蹟 qiˊ ji¯

Miracles, Wonders, Strange events

奇蹟式的 qiˊ ji¯ shiˋ de˙

Miraculously, Improbably

奇蹟般 qiˊ ji¯ ban¯

Miraculously, By some miracle

襲擊 xiˊ ji¯

To attack, An attack

遺跡 yiˊ ji¯

Relic, Antique, Vestige

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

狄妮 diˊ niˊ

Deenie

急急忙忙 jiˊ jiˊ mangˊ mangˊ

Quickly, Hurriedly

集集鎮 jiˊ jiˊ zhenˋ

Jiji township

及其 jiˊ qiˊ

And

極其 jiˊ qiˊ

Extremely

極其危險的 jiˊ qiˊ weiˊ xianˇ de˙

Extremely dangerous

極其強大 jiˊ qiˊ qiangˊ daˋ

Extremely powerful, Immensely powerful

離奇 liˊ qiˊ

Weird, Strange, Crazy, Fantastic, Intriguing, Odd, Uncanny

離奇事件 liˊ qiˊ shiˋ jianˋ

Weird events, Crazy shit

離奇效率 liˊ qiˊ xiaoˋ luuˋ

Uncanny efficiency

迷迷糊糊 miˊ miˊ huˊ huˊ

Dazed, in a daze, Dazedly

迷迷糊糊睡著 miˊ miˊ huˊ huˊ shuiˋ zhaoˊ

Drift to sleep, Drift off to sleep

奇奇怪怪地 qiˊ qiˊ guaiˋ guaiˋ de˙

Strangely

奇奇怪怪的 qiˊ qiˊ guaiˋ guaiˋ de˙

Strange

提及 tiˊ jiˊ

Mention

習題 xiˊ tiˊ

Learning exercises

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

集体 jiˊ tiˇ

Collective, The collective

集體 jiˊ tiˇ

Collective, Mass

釐米 liˊ miˇ

Centimeter

謎底 miˊ diˇ

Answer

迷你 miˊ niˇ

Mini (translit)

迷你廂型車 miˊ niˇ xiang¯ xingˊ che¯

Minivan

提筆將 tiˊ biˇ jiang¯

Used a pen to, Lifted a pen to, Grasped a pen to

提起 tiˊ qiˇ

Lift, Raise, Arouse, Mention

習以為常 xiˊ yiˇ weiˋ changˊ

Fall into a habit, Become accustomed to doing

遺體 yiˊ tiˇ

Remains, Dead body

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

鼻涕 biˊ tiˋ

Snot

鼻翼 biˊ yiˋ

Nostrils

鼻翼微張 biˊ yiˋ weiˊ zhang¯

Nostrils flaring, Nostrils flared

敵意 diˊ yiˋ

Enmity, Hostility, Antagonistic, Hostile

吉利 jiˊ liˋ

Auspicious

吉利牌 jiˊ liˋ paiˊ

Gillette brand

極力 jiˊ liˋ

Try hard

離地 liˊ diˋ

Lift up, Lift off the ground, Lift off of the ground

離地面多遠 liˊ diˋ mianˋ duo¯ yuanˇ

How far off the ground, How far from the ground

脾氣 piˊ qiˋ

Temper, Disposition

脾氣暴躁 piˊ qiˋ baoˋ zaoˋ

Grouchy, Grumpy, Testy, Be in a bad mood

其計算方式如下表 qiˊ jiˋ suanˋ fang¯ shiˋ ruˊ xiaˋ biaoˇ

Its calculation method is as follows

其係數定為 qiˊ xiˋ shuˋ dingˋ weiˋ

Its coefficient is set to

其一是 qiˊ yiˋ shiˋ

The first is that

其一生都為背傷所苦 qiˊ yiˋ sheng¯ dou¯ weiˋ beiˋ shang¯ suoˇ kuˇ

Suffered back injuries all their life

奇異 qiˊ yiˋ

Bizarre, Strange, Alien

奇異果 qiˊ yiˋ guoˇ

Kiwi

奇異果柳橙汁 qiˊ yiˋ guoˇ liuˇ chengˊ zhi¯

Kiwi And Orange Juice

奇異果汁 qiˊ yiˋ guoˇ zhi¯

Kiwi Juice

奇異果蘋果汁 qiˊ yiˋ guoˇ pingˊ guoˇ zhi¯

Kiwi And Apple Juice

奇異果鳳梨汁 qiˊ yiˋ guoˇ fengˋ liˊ zhi¯

Kiwi And Pineapple Juice

提議 tiˊ yiˋ

Propose

一技之長 yiˊ jiˋ zhi¯ changˊ

Skill

一粒原子 yiˊ liˋ yuanˊ zi˙

A single atom

一氣之下 yiˊ qiˋ zhi¯ xiaˋ

In a fit of anger

一氣呵成 yiˊ qiˋ he¯ chengˊ

Done in one breath, Get something done in one go

儀器 yiˊ qiˋ

Equipment, Apparatus, Instrumentation

遺棄 yiˊ qiˋ

Abandoned

一系列 yiˊ xiˋ lieˋ

Series

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

幾級 jiˇ jiˊ

What level, At what level

李奇 liˇ qiˊ

Reacher

里奇蘭 liˇ qiˊ lanˊ

Richland

禮儀 liˇ yiˊ

Etiquette

你的確 niˇ diˊ queˋ

You certainly are, You are indeed

你的確是 niˇ diˊ queˋ shiˋ

You certainly are, You are indeed

你離家 niˇ liˊ jia¯

You have been apart from your family

你一適應它 niˇ yiˊ shiˋ ying¯ ta¯

As soon as you are used to it

啟迪 qiˇ diˊ

Inspire

洗滌劑 xiˇ diˊ jiˋ

Detergent

乙級 yiˇ jiˊ

Second class

乙級艙套房 yiˇ jiˊ cang¯ taoˋ fangˊ

Second class cabin, Second class suite

以及 yiˇ jiˊ

And, As well

以其口徑大而得名 yiˇ qiˊ kouˇ jingˋ daˋ erˊ deˊ mingˊ

So named because of its large diameter opening

已提及的 yiˇ tiˊ jiˊ de˙

Already mentioned

以一個速率 yiˇ yiˊ ge˙ suˋ luuˋ

At one rate

以一種誇的 yiˇ yiˊ zhongˇ kua¯ de˙

In a somewhat pompous

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

比比皆是 biˇ biˇ jie¯ shiˋ

Everywhere

比米貴很多 biˇ miˇ guiˋ henˇ duo¯

Much more expensive than rice

比你能想像的還要大 biˇ niˇ nengˊ xiangˇ xiangˋ de˙ haiˊ yaoˋ daˋ

Bigger than you could imagine

比擬 biˇ niˇ

Liken, Liken to, Compare to

比起 biˇ qiˇ

Compared to

比起來 biˇ qiˇ laiˊ

Compared to, Compared with

比以前好 biˇ yiˇ qianˊ haoˇ

Improved, Gotten better

你幾歲 niˇ jiˇ suiˋ

How old are you

你幾歲啊 niˇ jiˇ suiˋ a¯

How old are you?, What age are you?

妳幾歲啊 niˇ jiˇ suiˋ a¯

How old are you?, What age are you?

你喜歡我的家嗎 niˇ xiˇ huan¯ woˇ de˙ jia¯ maˇ

Do you like my home

你喜歡的人 niˇ xiˇ huan¯ de˙ renˊ

Someone you like, Someone you liked

起起伏伏 qiˇ qiˇ fuˊ fuˊ

Up and down, Ups and downs

體己 tiˇ jiˇ

Private, Personal, Confidential

洗禮 xiˇ liˇ

Baptism

已矣 yiˇ yiˇ

An expression of desperation

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

筆記 biˇ jiˋ

Notes

筆記本 biˇ jiˋ benˇ

Notebook

比例 biˇ liˋ

Ratio, Proportion, Scale

比例放大 biˇ liˋ fangˋ daˋ

Enlarge

比利 biˇ liˋ

Billy

比利時 biˇ liˋ shiˊ

Belgium

比利時鬆餅 biˇ liˋ shiˊ song¯ bingˇ

Belgian waffles

比一比 biˇ yiˋ biˇ

Compare

妳必須小心 niˇ biˋ xu¯ xiaoˇ xin¯

You must be careful

你一定很難想像 niˇ yiˋ dingˋ henˇ nanˊ xiangˇ xiangˋ

You probably find it difficult to imagine

你一定餓 niˇ yiˋ dingˋ eˋ

You are probably hungry

你意思是說 niˇ yiˋ si¯ shiˋ shuo¯

You mean to say

起立 qiˇ liˋ

Stand up

起一點 qiˇ yiˋ dianˇ

A little more, A little bit

體例 tiˇ liˋ

General form

體力 tiˇ liˋ

Physical strength, Stamina

體系 tiˇ xiˋ

System

喜氣 xiˇ qiˋ

Joyful, Cheerful

以避免 yiˇ biˋ mianˇ

To avoid, To prevent

以利實驗進行 yiˇ liˋ shiˊ yanˋ jinˋ xingˊ

Facilitate experiments

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

第七 diˋ qi¯

Seventh

第一 diˋ yi¯

Number one, First

第一件事 diˋ yi¯ jianˋ shiˋ

First thing

第一份工作 diˋ yi¯ fenˋ gong¯ zuoˋ

First job

第一個 diˋ yi¯ ge˙

First

第一個念頭 diˋ yi¯ ge˙ nianˋ touˊ

First thought

第一名 diˋ yi¯ mingˊ

First place

第一天 diˋ yi¯ tian¯

First day

第一天上學 diˋ yi¯ tian¯ shangˋ xueˊ

First day of school

第一年 diˋ yi¯ nianˊ

First year

第一手 diˋ yi¯ shouˇ

First hand

第一排 diˋ yi¯ paiˊ

First row

第一次 diˋ yi¯ ciˋ

First time, Initial, The first time, For the first time

第一次以 diˋ yi¯ ciˋ yiˇ

The first time using

第一次接觸 diˋ yi¯ ciˋ jie¯ chuˋ

Initial contact

第一次知道 diˋ yi¯ ciˋ zhi¯ daoˋ

Knew for the first time

第一段 diˋ yi¯ duanˋ

Section 1

第一百三十四 diˋ yi¯ baiˇ san¯ shiˊ siˋ

134th

第一線 diˋ yi¯ xianˋ

First line

第一行 diˋ yi¯ hangˊ

First line

契機 qiˋ ji¯

Turning point, Critical moment, Critical event

一滴墨水 yiˋ di¯ moˋ shuiˇ

A drop of ink

一滴水 yiˋ di¯ shuiˇ

A drop of water, One drop of water

一哩半 yiˋ li¯ banˋ

A mile and a half

一匹 yiˋ pi¯

A (e.g. a horse)

一匹馬 yiˋ pi¯ maˇ

A horse

一踢 yiˋ ti¯

Kick

一踢上樓 yiˋ ti¯ shangˋ louˊ

Kick upstairs, Kicked upstairs

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

必麒麟 biˋ qiˊ linˊ

Pickering

第一冊 diˋ yiˊ ceˋ

Section one, Book one, Volume one

第一道飛矛 diˋ yiˊ daoˋ fei¯ maoˊ

The first flying spear

第一部分 diˋ yiˊ buˋ fen¯

First part, The first part, The first part of

既奇妙又可怕 jiˋ qiˊ miaoˋ youˋ keˇ paˋ

Were both wonderful and scary

既奇妙又可怕的天賦 jiˋ qiˊ miaoˋ youˋ keˇ paˋ de˙ tian¯ fuˋ

Talents that were both wonderful and scary

力敵萬未 liˋ diˊ wanˋ weiˋ

Able to fight off 10 000 men, Able to fight off ten thousand men

立即 liˋ jiˊ

Promptly, Immediately

例題 liˋ tiˊ

Example question, Example questions, Example, Examples

利息 liˋ xiˊ

Interest (gained on or charged for money)

密集 miˋ jiˊ

Dense, Densely populated, Concentrated, Crowded together

氣息 qiˋ xiˊ

Flavor, Scent

亦即 yiˋ jiˊ

Since, Namely, Accordingly

意即 yiˋ jiˊ

That means, Means that

一離開 yiˋ liˊ kai¯

While about to leave

一齊 yiˋ qiˊ

Simultaneously, At the same time, Together, In unison

一提 yiˋ tiˊ

A mention, Mention

一題 yiˋ tiˊ

A question, A problem

議題 yiˋ tiˊ

Topic, Issue

一席話 yiˋ xiˊ huaˋ

A speech, An enlightening speech

肄習 yiˋ xiˊ

Practice

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

閉起 biˋ qiˇ

Close, Closed

閉起了 biˋ qiˇ le˙

Closed

閉起來 biˋ qiˇ laiˊ

Close, Closed

地底 diˋ diˇ

Underground

地底下 diˋ diˇ xiaˋ

Beneath, Below, Underground

地理 diˋ liˇ

Geography

地理工程師 diˋ liˇ gong¯ chengˊ shi¯

Geotechnician, Geotech, Geo-engineer

記起 jiˋ qiˇ

Remember, Remembered

利比亞 liˋ biˇ yaˋ

Libya

利比里亞 liˋ biˇ liˇ yaˋ

Liberia

立起 liˋ qiˇ

Stand up

立體 liˋ tiˇ

Stereoscopic, 3 dimensional, Perspective

立體聲 liˋ tiˇ sheng¯

Stereo

立體觀 liˋ tiˇ guan¯

Three-dimensional view

氣體 qiˋ tiˇ

Gas, Air

一起 yiˋ qiˇ

Together

一起來 yiˋ qiˇ laiˊ

Come together

一起來參觀 yiˋ qiˇ laiˊ can¯ guan¯

Together come to visit

一起做生意 yiˋ qiˇ zuoˋ sheng¯ yiˋ

Do business together

一起出去玩 yiˋ qiˇ chu¯ quˋ wanˊ

Go to play together

一起去 yiˋ qiˇ quˋ

Went together to

一起哭泣 yiˋ qiˇ ku¯ qiˋ

Cry together

一起坐 yiˋ qiˇ zuoˋ

Sit together

一起坐在家門口 yiˋ qiˇ zuoˋ zaiˋ jia¯ menˊ kouˇ

Sit together in front of the house

一起扔進 yiˋ qiˇ reng¯ jinˋ

Toss it all into

一起擠在 yiˋ qiˇ jiˇ zaiˋ

Crammed together, Jammed together

一起發生 yiˋ qiˇ fa¯ sheng¯

Happened at once

一起讀書 yiˋ qiˇ duˊ shu¯

Study together

一起辦案 yiˋ qiˇ banˋ anˋ

Handle a case together

一體 yiˋ tiˇ

One piece, A single piece

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

嗶嗶聲 biˋ biˋ sheng¯

Beeping, Beep Beep

的的 diˋ diˋ

Clear, Distinct

的歷 diˋ liˋ

Bright, Lustrous

的歷史 diˋ liˋ shiˇ

History

的歷史人物 diˋ liˋ shiˇ renˊ wuˋ

Historical figure, Historical figures

第一七八號 diˋ yiˋ qi¯ ba¯ haoˋ

Number 178

第一人稱 diˋ yiˋ renˊ cheng¯

First person

第一人稱的角度 diˋ yiˋ renˊ cheng¯ de˙ jiaoˇ duˋ

First person point of view

第一個數 diˋ yiˋ ge˙ shuˋ

The first number, First number

第一層 diˋ yiˋ cengˊ

First level

第一節 diˋ yiˋ jieˊ

First stanza

技藝 jiˋ yiˋ

Skill, Art, Craft

記憶 jiˋ yiˋ

Memory

記憶卡 jiˋ yiˋ kaˇ

Memory card

記憶愈發清晰 jiˋ yiˋ yuˋ fa¯ qing¯ xi¯

Memory became sharper

記憶猶新 jiˋ yiˋ youˊ xin¯

Fresh in memory

記憶體 jiˋ yiˋ tiˇ

Memory stick or unit (for computers)

利弊 liˋ biˋ

Pros and cons, Advantages and disadvantages

力氣 liˋ qiˋ

Physical strength

利益 liˋ yiˋ

Profit, Advantage, Benefit, Interest

立埸 liˋ yiˋ

Position, Stand

密閉 miˋ biˋ

Closed, Airtight

密密麻麻 miˋ miˋ maˊ maˊ

Crowded

祕密 miˋ miˋ

Secret, Secretly, Surreptitiously

祕密地 miˋ miˋ de˙

Secretly, Surreptitiously

祕密結社 miˋ miˋ jieˊ sheˋ

Secret society

秘密 miˋ miˋ

Secret

秘密據點 miˋ miˋ juˋ dianˇ

Safehouse

秘密警察 miˋ miˋ jingˇ chaˊ

Secret police

企立 qiˋ liˋ

Stand on tiptoe

細密 xiˋ miˋ

Cautious, Careful, Circumspect, Fine, Delicate

細膩 xiˋ niˋ

Exquisite, Delicate

細細又長長 xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ

Thin and long

異地 yiˋ diˋ

Strange land, Foreign land

藝妓 yiˋ jiˋ

Geisha

屹立 yiˋ liˋ

Stand upright, Stand tall

毅力 yiˋ liˋ

Will

意義 yiˋ yiˋ

Meaning, Significance

意義及用法 yiˋ yiˋ jiˊ yongˋ faˇ

Meaning and use, Meaning and usage, Meaning and how to use

意義與重要性 yiˋ yiˋ yuˇ zhongˋ yaoˋ xingˋ

Meaning and importance

熠熠 yiˋ yiˋ

Glowing

熠熠生光 yiˋ yiˋ sheng¯ guang¯

Shining, Gleaming

熠熠生輝 yiˋ yiˋ sheng¯ hui¯

Shining

異議 yiˋ yiˋ

Objection, Dissent

翼翼 yiˋ yiˋ

Cautious

31, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45

弟弟 diˋ di˙

Younger brother

Words and Phrases included in:
洗衣機

洗衣 Wash clothes, Do laundry

xiˇ yi¯

Home

Return to Appliance...

丶-氵 : > : > 洗衣 : >

丶-亠 : > : > 洗衣 : >

十-木 : > : > 衣機 : >

洗衣機

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.