樹式

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
樹式
wu-i

樹式

shuˋ shiˋ

Tree Pose, Vrksasana

> (click for individual char details)

Exercise-Yoga...

Exercise-Yoga next >

Included in:

半蓮花樹式 Half Lotus Tree Pose, Ardha Baddha Padma Vrksasana

Words that rhyme with 樹式
(wu-i)

Grouped by tone pairs

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

不至於 buˋ zhiˋ yuˊ

Unlikely, Couldn't possibly be

佈置 buˋ zhiˋ

Arrangement, Layout

布置 buˋ zhiˋ

Arrange, Set up

黜陟 chuˋ zhiˋ

Demotion and promotion

富士山 fuˋ shiˋ shan¯

Mount Fuji, Fujiyama

腹式呼吸 fuˋ shiˋ hu¯ xi¯

Belly Breathing

複式 fuˋ shiˋ

Compound

複式顯微鏡 fuˋ shiˋ xianˇ weiˊ jingˋ

Compound microscope

複製 fuˋ zhiˋ

Reproduce, Duplicate, Copy

複製品 fuˋ zhiˋ pinˇ

Reproduction, Duplicate, Replica

複製機 fuˋ zhiˋ ji¯

Copy machine

故事 guˋ shiˋ

Story, Stories

故事書 guˋ shiˋ shu¯

Story book

注視著 huˋ shiˋ zhe˙

Stared at

護士 huˋ shiˋ

Nurse

酷似 kuˋ siˋ

Exactly like

錄製 luˋ zhiˋ

To record

木製或金屬製 muˋ zhiˋ huoˋ jin¯ shuˇ zhiˋ

Made from wood or metal

入世 ruˋ shiˋ

Secular, Enter the world

數世紀之前 shuˋ shiˋ jiˋ zhi¯ qianˊ

Centuries before, Centuries ago

樹式 shuˋ shiˋ

Tree Pose, Vrksasana

術士 shuˋ shiˋ

Cunning man

數字 shuˋ ziˋ

Number, Digit, Numeral, Digital

數字為八碼 shuˋ ziˋ weiˋ ba¯ maˇ

The number has 8 digits

數字閃動 shuˋ ziˋ shanˇ dongˋ

Flashing digits, Flashing numbers

兀自 wuˋ ziˋ

Still

注視 zhuˋ shiˋ

Look at intently, Gaze at, Stare at, Look at attentively

注視了 zhuˋ shiˋ le˙

Watched, Observed

注視著他 zhuˋ shiˋ zhe˙ ta¯

Stared at him

註釋 zhuˋ shiˋ

Notation, Remark

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

出資 chu¯ zi¯

Fund, Funded

疏失 shu¯ shi¯

Negligence

淑姿 shu¯ zi¯

Elegant posture, Graceful manner

巫師 wu¯ shi¯

Sorcerer, Sorcerers

烏茲別克斯坦 wu¯ zi¯ bieˊ keˋ si¯ tanˇ

Uzbekistan

蛛絲馬跡 zhu¯ si¯ maˇ ji¯

Signs, Clues, Traces

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

舒遲 shu¯ chiˊ

Unhurried, Leisurely, Slow

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

初始 chu¯ shiˇ

Initial

初始的速度 chu¯ shiˇ de˙ suˋ duˋ

Initial speed

枯死 ku¯ siˇ

Wither, Dry up, Die

殊死 shu¯ siˇ

Desperate, Life or death

梳子 shu¯ ziˇ

Comb

珠子 zhu¯ ziˇ

Bead, Beads

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

初次 chu¯ ciˋ

First time

出世 chu¯ shiˋ

Come into the world, Be born, Appear in the world, Not of this world, Beyond this world, Leave the mundane world

出事 chu¯ shiˋ

Have an accident

出示 chu¯ shiˋ

Show, Produce

出自 chu¯ ziˋ

From, Originating from

出自上星期四的報紙 chu¯ ziˋ shangˋ xing¯ qiˊ siˋ de˙ baoˋ zhiˇ

From last Thursday's paper

都市 du¯ shiˋ

City

都市裡 du¯ shiˋ liˇ

Within a city

都市裡的 du¯ shiˋ liˇ de˙

Within a city's

忽視 hu¯ shiˋ

Ignore, Disregard, Overlook, Neglect, Treat with indifference

舒適 shu¯ shiˋ

Comfortable, Comfortably, Pleasant, Pleasantly, Cozy, Cozily

舒適的小咖啡館 shu¯ shiˋ de˙ xiaoˇ ka¯ fei¯ guanˇ

Pleasant little cafe

舒適自在 shu¯ shiˋ ziˋ zaiˋ

Comfortable and at ease

污漬 wu¯ ziˋ

Stain, Smear

珠飾 zhu¯ shiˋ

Beadwork

豬四郎 zhu¯ siˋ langˊ

Ishiro

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

屋子 wu¯ zi˙

House, Home

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

廚師 chuˊ shi¯

Chef

福斯金龜車 fuˊ si¯ jin¯ gui¯ che¯

Volkswagon Beatle

胡思亂想 huˊ si¯ luanˋ xiangˇ

Have a bee in one's bonnet

無疵 wuˊ ci¯

Flawless

無師自通 wuˊ shi¯ ziˋ tong¯

Self taught

無私 wuˊ si¯

Selfless

無知 wuˊ zhi¯

Ignorant

無知即是福 wuˊ zhi¯ jiˊ shiˋ fuˊ

Ignorance is bliss

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

瀆職 duˊ zhiˊ

Malfeasance, Misconduct in office, Dereliction of duty

扶持 fuˊ chiˊ

Support

樸實 puˊ shiˊ

Modest, Modesty, Humble

樸實和夏季舒適之間不穩定的新領域 puˊ shiˊ hanˋ xiaˋ jiˋ shu¯ shiˋ zhi¯ jian¯ buˋ wenˇ dingˋ de˙ xin¯ lingˇ yuˋ

The variable border between modesty and summer comfort

如實 ruˊ shiˊ

Truthfully

無時無刻 wuˊ shiˊ wuˊ keˋ

Always, All of the time

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

除此之外 chuˊ ciˇ zhi¯ waiˋ

Besides, As long as, Otherwise, Other than that

除此以外 chuˊ ciˇ yiˇ waiˋ

Besides, In addition, Also

狐死兔悲 huˊ siˇ tuˋ bei¯

When the fox dies the hare grieves

鬍子 huˊ ziˇ

Beard

模子 muˊ ziˇ

Mold, Form

如此 ruˊ ciˇ

And so, Thus, Like this

如此一來 ruˊ ciˇ yiˋ laiˊ

And so if someone arrives, And so what it comes down to

如此之好 ruˊ ciˇ zhi¯ haoˇ

So good, So well

如此壯觀的東西 ruˊ ciˇ zhuangˋ guan¯ de˙ dong¯ xi¯

Anything so spectacular, Something so spectacular, Something so amazing

如此類的事 ruˊ ciˇ leiˋ de˙ shiˋ

And so on like this, Or something like this

如此驚人的空洞 ruˊ ciˇ jing¯ renˊ de˙ kong¯ dongˋ

Was so stunningly inane

圖紙 tuˊ zhiˇ

Drawing

竹子 zhuˊ ziˇ

Bamboo

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

不是 buˊ shiˋ

Not, Isn't, Wasn't, Aren't, No

不是世界末日 buˊ shiˋ shiˋ jieˋ moˋ riˋ

It isn't the end of the world

不是人人幹得來 buˊ shiˋ renˊ renˊ ganˋ de˙ laiˊ

Isn't for everybody, Not everyone is suited to

不是什麼 buˊ shiˋ shenˊ me˙

Not what, Not anything

不是什麼好事 buˊ shiˋ shenˊ me˙ haoˇ shiˋ

Not a good thing

不是什麼有意義的字句 buˊ shiˋ shenˊ me˙ youˇ yiˋ yiˋ de˙ ziˋ juˋ

Not anything that makes sense

不是今天 buˊ shiˋ jin¯ tian¯

Not today

不是他 buˊ shiˋ ta¯

Not him, It isn't him

不是以這些 buˊ shiˋ yiˇ zheˋ xie¯

Not with these

不是來 buˊ shiˋ laiˊ

Didn't come

不是來開會的 buˊ shiˋ laiˊ kai¯ huiˋ de˙

Didn't come for a meeting, Aren't having a convention

不是個 buˊ shiˋ ge˙

Isn't a

不是傻子 buˊ shiˋ shaˇ ziˇ

Not a fool

不是唯一一個 buˊ shiˋ weiˊ yi¯ yiˋ ge˙

Not the only one

不是問題 buˊ shiˋ wenˋ tiˊ

Isn't the problem, Aren't the problem, Wasn't question, Is not a question

不是單獨一人 buˊ shiˋ dan¯ duˊ yiˋ renˊ

Isn't alone, Wasn't alone

不是嗎 buˊ shiˋ ma˙

Does it not?

不是因為成績太差 buˊ shiˋ yin¯ weiˋ chengˊ ji¯ taiˋ chaˋ

Not because of poor grades

不是實話 buˊ shiˋ shiˊ huaˋ

Not true, A lie

不是很大牌的作家 buˊ shiˋ henˇ daˋ paiˊ de˙ zuoˋ jia¯

Not a big-time author

不是很有品味的 buˊ shiˋ henˇ youˇ pinˇ weiˋ de˙

Not very tasteful

不是很美好 buˊ shiˋ henˇ meiˇ haoˇ

Not perfect, Less than idyllic

不是很難做 buˊ shiˋ henˇ nanˊ zuoˋ

Not very demanding, Not very difficult to do

不是我真名 buˊ shiˋ woˇ zhen¯ mingˊ

Not my real name

不是掩上 buˊ shiˋ yanˇ shangˋ

Not just shut

不是每個人 buˊ shiˋ meiˇ ge˙ renˊ

Not everyone

不是用這種方式 buˊ shiˋ yongˋ zheˋ zhongˇ fang¯ shiˋ

Not like this, Not this way

不是百分之百 buˊ shiˋ baiˇ fen¯ zhi¯ baiˇ

Not a hundred percent

不是百分之百的確定 buˊ shiˋ baiˇ fen¯ zhi¯ baiˇ de˙ queˋ dingˋ

Not a hundred percent certain

不是真正 buˊ shiˋ zhen¯ zhengˋ

Not really

不是真正聰明絕頂 buˊ shiˋ zhen¯ zhengˋ cong¯ mingˊ jueˊ dingˇ

Not really brilliant

不是真的聽懂 buˊ shiˋ zhen¯ de˙ ting¯ dongˇ

Didn't really understand

不是真的聽懂所有的字 buˊ shiˋ zhen¯ de˙ ting¯ dongˇ suoˇ youˇ de˙ ziˋ

Didn't really understand all the words

不是誰都 buˊ shiˋ sheiˊ dou¯

Nobody else

不是那件事 buˊ shiˋ naˋ jianˋ shiˋ

That's not it, It's not about that

不是那樣 buˊ shiˋ naˋ yangˋ

Wasn't like that

不試試跳傘 buˊ shiˋ shiˋ tiaoˋ sanˇ

Don't try skydiving

不適 buˊ shiˋ

Ill suited, Indisposed

不適任了 buˊ shiˋ renˋ le˙

Washed out, Done with, Incapable of doing the job

不適合 buˊ shiˋ heˊ

Not suitable

不適當 buˊ shiˋ dang¯

Improper, Inappropriate

不至 buˊ zhiˋ

Not until

不至於那麼衝動 buˊ zhiˋ yuˊ naˋ me˙ chong¯ dongˋ

Couldn't be so rash as to

不致 buˊ zhiˋ

Will not be, Without

不致涉及 buˊ zhiˋ sheˋ jiˊ

Without involving

不自覺 buˊ ziˋ jueˊ

Unconscious, Subconscious

鋤式 chuˊ shiˋ

Plough Pose, Halasana

除式 chuˊ shiˋ

Divisor

獨自 duˊ ziˋ

Alone, Single handedly

獨自一人 duˊ ziˋ yiˋ renˊ

Alone, Single handedly, By one's self

獨自坐 duˊ ziˋ zuoˋ

Sit alone, Sitting alone

獨自坐在吧檯旁 duˊ ziˋ zuoˋ zaiˋ ba¯ taiˊ pangˊ

Sitting alone at the bar

獨自待著 duˊ ziˋ dai¯ zhe˙

Left alone

服侍 fuˊ shiˋ

Wait upon, Waiting

服飾 fuˊ shiˋ

Clothing and accessories, Garments and accessories

如釋重負地嘆了口氣 ruˊ shiˋ zhongˋ fuˋ diˋ tanˋ le˙ kouˇ qiˋ

Breathe a sigh of relief, Breathes a sigh of relief, Breathing a sigh of relief, Breathed a sigh of relief

圖示 tuˊ shiˋ

Icon, Glyph, Glyphic

無視 wuˊ shiˋ

Ignore

無似 wuˊ siˋ

Unworthy, Extremely

無秩序 wuˊ zhiˋ xuˋ

Disorderly, Unorganized

足智多謀 zuˊ zhiˋ duo¯ mouˊ

Ingenious

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

爐子 luˊ zi˙

Stove, Furnace, Kiln, Fireplace

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

鼠思 shuˇ si¯

Pensive

吐司 tuˇ si¯

Toast

土司 tuˇ si¯

Toast

組織 zuˇ zhi¯

Organization, Organize, Organized, Tissue

組織發展 zuˇ zhi¯ fa¯ zhanˇ

Organizational development

組織的 zuˇ zhi¯ de˙

Organization's, Organized

組織胺 zuˇ zhi¯ anˋ

Hystamine

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

腐蝕 fuˇ shiˊ

Erode, Erosion, corrosion

腐蝕的 fuˇ shiˊ de˙

Eroded, Rotted

古時候 guˇ shiˊ houˋ

A long time ago, In ancient times, In the past

股直肌 guˇ zhiˊ ji¯

Rectus Femoris

屬實 shuˇ shiˊ

True

舞池 wuˇ chiˊ

Dance floor

五十 wuˇ shiˊ

Fifty, 50

五十六 wuˇ shiˊ liuˋ

Fifty-six, 56

五十哩 wuˇ shiˊ li¯

50 miles

五十四 wuˇ shiˊ siˋ

Fifty-four

主持 zhuˇ chiˊ

Supervise, Take charge, Officiate at, Host, Hosted, Preside over

主持人 zhuˇ chiˊ renˊ

Host

主食 zhuˇ shiˊ

Staple food, Principle food items

主食都是米飯 zhuˇ shiˊ dou¯ shiˋ miˇ fanˋ

The main staple was rice, The staple food was rice

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

處死 chuˇ siˇ

On pain of death, Punish with death

處子 chuˇ ziˇ

Virgin, Recluse

處子之身 chuˇ ziˇ zhi¯ shen¯

Virgin

斧子 fuˇ ziˇ

Ax

骨子 guˇ ziˇ

Bone, Bones

拇指 muˇ zhiˇ

Thumb

母子 muˇ ziˇ

Mother and son, Mother and child

乳齒 ruˇ chiˇ

Milk teeth

五指 wuˇ zhiˇ

Fingers, Five fingers

主使者 zhuˇ shiˇ zheˇ

Mastermind

主旨 zhuˇ zhiˇ

Main point, Main points, Subject matter, Gist

阻止 zuˇ zhiˇ

Prevent, Hinder, Stop

阻止了 zuˇ zhiˇ le˙

Stopped

阻止了自己 zuˇ zhiˇ le˙ ziˋ jiˇ

Stopped themself

阻止他入境 zuˇ zhiˇ ta¯ ruˋ jingˋ

Prevent him from entering

阻止她入境 zuˇ zhiˇ ta¯ ruˋ jingˋ

Prevent her from entering

阻止我 zuˇ zhiˇ woˇ

Stop me

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

處事 chuˇ shiˋ

Deal with things, Manage

處置 chuˇ zhiˋ

Deal with

股市 guˇ shiˋ

Stock market

股四頭肌 guˇ siˋ touˊ ji¯

Quadriceps

屢次 luˇ ciˋ

Frequent, Repeated

乳製品 ruˇ zhiˋ pinˇ

Dairy products

五次項 wuˇ ciˋ xiangˋ

Fifth order term

五次項係數 wuˇ ciˋ xiangˋ xiˋ shuˋ

Fifth order (quintic) coefficient

五次項係數為 wuˇ ciˋ xiangˋ xiˋ shuˋ weiˋ

The fifth order (quintic) coefficient is

武士 wuˇ shiˋ

Warrior, Knight

主視眼 zhuˇ shiˋ yanˇ

Dominant eye

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

穀子 guˇ zi˙

Millet

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

不吃 buˋ chi¯

Don't eat

不吃飽 buˋ chi¯ baoˇ

Not full

不溼 buˋ shi¯

Not damp, Not wet

不知 buˋ zhi¯

Not know, Not knowing

不知不覺 buˋ zhi¯ buˋ jueˊ

Unconsciously

不知名東西 buˋ zhi¯ mingˊ dong¯ xi¯

Something unknown

不知好歹 buˋ zhi¯ haoˇ daiˇ

Ignorant, Ungrateful, Arrogant, Uppity, Self-important

不知怎地 buˋ zhi¯ zenˇ de˙

Somehow

不知怎的 buˋ zhi¯ zenˇ de˙

Somehow

不知怎麼 buˋ zhi¯ zenˇ me˙

Somehow

不知怎麼了 buˋ zhi¯ zenˇ me˙ le˙

Didn't know what to do, Didn't know what was wrong

不知情 buˋ zhi¯ qingˊ

Unaware of

不知所措下 buˋ zhi¯ suoˇ cuoˋ xiaˋ

At a loss for what to do next

不知是 buˋ zhi¯ shiˋ

Did not know, Did not realize

不知該挑 buˋ zhi¯ gai¯ tiao¯

Not know what choice to make, Not know what to choose

不知足 buˋ zhi¯ zuˊ

Dissatisfied, Insatiable

不知道 buˋ zhi¯ daoˋ

Don't know, Doesn't know, Didn't know

不知道他們會說什麼呢 buˋ zhi¯ daoˋ ta¯ men˙ huiˋ shuo¯ sheˊ me˙ ne˙

Don't know what they'll say

不知道胚胎是什麼 buˋ zhi¯ daoˋ pei¯ tai¯ shiˋ shenˊ me˙

Did not know what a fetus was, Did not know what an embryo was

不知道能幫忙什麼 buˋ zhi¯ daoˋ nengˊ bang¯ mangˊ shenˊ me˙

Didn't know what to do to help, Didn't know how to help

不知道該說什麼 buˋ zhi¯ daoˋ gai¯ shuo¯ shenˊ me˙

Did not know what to say, Had nothing to say

不知道那是什麼 buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ sheˊ me˙

Don't know what it is

度知名度 duˋ zhi¯ mingˊ duˋ

Popularity

附肢骨骼 fuˋ zhi¯ guˇ geˊ

Appendicular Skeleton

互吃 huˋ chi¯

Eat each other

酷知識 kuˋ zhi¯ shiˋ

Cool knowledge

露絲 luˋ si¯

Ruth

穆斯林 muˋ si¯ linˊ

Muslim

樹枝 shuˋ zhi¯

Tree branch, Branch, Branches, Bough

樹脂 shuˋ zhi¯

Resin

勿失 wuˋ shi¯

Not let slip away

物資 wuˋ zi¯

Supplies, Resources

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

不辭而別 buˋ ciˊ erˊ bieˊ

Leave without saying goodbye

不十分 buˋ shiˊ fen¯

Not fully, Not completely

不十分相信 buˋ shiˊ fen¯ xiang¯ xinˋ

Didn't really believe it

不時 buˋ shiˊ

Frequently, Often, Now and then

不值 buˋ zhiˊ

Not worth

不值一提 buˋ zhiˊ yiˋ tiˊ

Not worth a mention, Not worth mentioning

不值一提的事 buˋ zhiˊ yiˋ tiˊ de˙ shiˋ

Didn't need mentioning or acknowledgement

副詞 fuˋ ciˊ

Adverb

副食品 fuˋ shiˊ pinˇ

Non-staple food

赴十點半的約 fuˋ shiˊ dianˇ banˋ de˙ yue¯

Ten-thirty date, Date at ten-thirty

復職 fuˋ zhiˊ

Reinstate

復職了 fuˋ zhiˊ le˙

Reinstated, Been reinstated

腹直肌 fuˋ zhiˊ ji¯

Rectus Abdominus

固執 guˋ zhiˊ

Stubborn, Opinionated, Obstinate, Persistant

墓石 muˋ shiˊ

Tombstone

數十年 shuˋ shiˊ nianˊ

Couple of decades, Several decades

數值 shuˋ zhiˊ

Value, Values, Numerical value

素食 suˋ shiˊ

Vegetarian food, Vegetarian diet, Diet, Parasitic

素質 suˋ zhiˊ

White, Quality

務實 wuˋ shiˊ

Pragmatic

物質 wuˋ zhiˊ

Substance, Matter, Material

物質發生化學變化產生新物質 wuˋ zhiˊ fa¯ sheng¯ huaˋ xueˊ bianˋ huaˋ chanˇ sheng¯ xin¯ wuˋ zhiˊ

A substance that undergoes a chemical change produces a new substance

物質組合爐 wuˋ zhiˊ zuˇ heˊ luˊ

Matter compiler

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

不恥下問 buˋ chiˇ xiaˋ wenˋ

Don't be ashamed to ask

不使用閃光燈拍攝人像 buˋ shiˇ yongˋ shanˇ guang¯ deng¯ pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ

Portrait shooting without using flash

不死 buˋ siˇ

Not dead

不死的 buˋ siˇ de˙

Undead, Undying, Not dead

不死的效忠 buˋ siˇ de˙ xiaoˋ zhong¯

Undying allegiance

不只 buˋ zhiˇ

Not only, Not merely, Instead of

不只一次 buˋ zhiˇ yi¯ ciˋ

More than once

不只一種 buˋ zhiˇ yiˋ zhongˇ

More than one, Not just one

不只是一座小鎮 buˋ zhiˇ shiˋ yiˊ zuoˋ xiaoˇ zhenˋ

Not just a town

不只是一座小鎮而是一條街 buˋ zhiˇ shiˋ yiˊ zuoˋ xiaoˇ zhenˋ erˊ shiˋ yiˋ tiaoˊ jie¯

Not just a town but a street

不只是員工 buˋ zhiˇ shiˋ yuanˊ gong¯

Not just an employee

不只是哭泣 buˋ zhiˇ shiˋ ku¯ qiˋ

Not just crying

不只是這樣 buˋ zhiˇ shiˋ zheˋ yangˋ

There's more to it, There's more to it than that

不止 buˋ zhiˇ

More than, Continuously, Incessantly

簿子 buˋ ziˇ

Book, Notebook

促使 cuˋ shiˇ

Urge on, Spur on, Impel, Incite, Motivate, Prompt, Prompting

肚子痛 duˋ ziˇ tongˋ

Belly ache, Stomach ache

肚子餓了 duˋ ziˇ eˋ le˙

Was hungry

父子 fuˋ ziˇ

Father and son

父子關係 fuˋ ziˇ guan¯ xiˋ

Father and son's relationship

褲子褶痕 kuˋ ziˇ zheˇ henˊ

Trouser creases

路子 luˋ ziˇ

Way

數子 shuˋ ziˇ

Number, Numbers

住址 zhuˋ zhiˇ

Address

柱子 zhuˋ ziˇ

Post, Pillar, Pillars, Column, Columns

柱子撐住 zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ

Supported by pillars

44, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45

肚子 duˋ zi˙

Belly

肚子圓 duˋ zi˙ yuanˊ

Round belly, Belly is round, With a round belly

肚子圓滾滾 duˋ zi˙ yuanˊ gunˇ gunˇ

Belly is round, Round belly

褲子 kuˋ zi˙

Pants

鋪子 puˋ zi˙

Shops, Stores

褥子 ruˋ zi˙

Bedding, Mattress

兔子 tuˋ zi˙

Rabbit

Words and Phrases that include:
樹式

半蓮花樹式
Half Lotus Tree Pose, Ardha Baddha Padma Vrksasana

banˋ lianˊ hua¯ shuˋ shiˋ

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.