栗鼠

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
栗鼠
yi-wu

栗鼠

liˋ shuˇ

Squirrel

> (click for individual char details)

Animal...

Animal next >

Words that rhyme with 栗鼠
(yi-wu)

Grouped by tone pairs

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

避暑 biˋ shuˇ

Escape from the heat

避暑夏居 biˋ shuˇ xiaˋ ju¯

Summer residence, Summer residences, Aestival residence

第五十四 diˋ wuˇ shiˊ siˋ

54th

第五段 diˋ wuˇ duanˋ

Section 5

第五章 diˋ wuˇ zhang¯

Chapter five

地主 diˋ zhuˇ

Host, Landowner, Landlord

繼母 jiˋ muˇ

Stepmother

栗鼠 liˋ shuˇ

Squirrel

隸屬 liˋ shuˇ

Affiliated, Part of

隸屬另一區 liˋ shuˇ lingˋ yiˋ qu¯

Part of a separate district

秘魯 miˋ luˇ

Peru

屁股 piˋ guˇ

Butt

益處 yiˋ chuˇ

Benefit

一睹國際巨星 yiˋ duˇ guoˊ jiˋ juˋ xing¯

An international superstar

一股壓力 yiˋ guˇ ya¯ liˋ

A surge of pressure, A wave of pressure

一股新生的焦慮 yiˋ guˇ xin¯ sheng¯ de˙ jiao¯ luuˋ

A new anxiety, A new worry

一股氣味 yiˋ guˇ qiˋ weiˋ

A smell

一股清新 yiˋ guˇ qing¯ xin¯

A fresh

一股清涼 yiˋ guˇ qing¯ liangˊ

A coolness, A cool feeling

一股灰燼般的雲 yiˋ guˇ hui¯ jinˋ ban¯ de˙ yunˊ

A cloud of ashes, An ash-like cloud

一股透明薄霧 yiˋ guˇ touˋ mingˊ boˊ wuˋ

A transparent haze

一鼓作氣 yiˋ guˇ zuoˋ qiˋ

In one go

一五一十 yiˋ wuˇ yiˋ shiˊ

Tell it exactly as it happened, Count five at a time

一組 yiˋ zuˇ

A set of, Set of

一組先發置人的 yiˋ zuˇ xian¯ fa¯ zhiˋ renˊ de˙

A preemptive

一組組 yiˋ zuˇ zuˇ

A bundle, A group

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

逼出去 bi¯ chu¯ quˋ

Expel, Drive out

低估 di¯ gu¯

Underestimate

低估了 di¯ gu¯ le˙

Underestimated

低租金 di¯ zu¯ jin¯

Low rent

激出 ji¯ chu¯

Caused, Forced, Aroused

激出大笑 ji¯ chu¯ daˋ xiaoˋ

Hearty laughter, Burst out laughing, Laugh out loud

基督 ji¯ du¯

Jesus Christ

基督教 ji¯ du¯ jiaoˋ

Christian

肌膚 ji¯ fu¯

Skin, Flesh, Intimate relations between man and woman

幾乎 ji¯ hu¯

Almost, Nearly, Hardly, Practically

幾乎一年到頭都如此 ji¯ hu¯ yiˋ nianˊ daoˋ touˊ dou¯ ruˊ ciˇ

It was like this nearly the whole year round

幾乎一百八十度 ji¯ hu¯ yi¯ baiˇ ba¯ shiˊ duˋ

Nearly 180 degrees

幾乎不記得了 ji¯ hu¯ buˊ jiˋ deˊ liaoˇ

Barely remembered, Almost completely forgotten about

幾乎勢必會去想 ji¯ hu¯ shiˋ biˋ huiˋ quˋ xiangˇ

Would almost certainly have to wonder

幾乎垂直 ji¯ hu¯ chuiˊ zhiˊ

Almost vertical

幾乎想到了 ji¯ hu¯ xiangˇ daoˋ le˙

Almost knew, Almost realized

幾乎所有人 ji¯ hu¯ suoˇ youˇ renˊ

Almost everyone

幾乎打從一開始就知道 ji¯ hu¯ daˇ congˊ yiˋ kai¯ shiˇ jiuˋ zhi¯ daoˋ

Had known from almost the very beginning

幾乎看不見 ji¯ hu¯ kanˋ buˊ jianˋ

Barely visible, Nearly invisible

幾乎算是 ji¯ hu¯ suanˋ shiˋ

Could be thought of as

幾乎總是有用 ji¯ hu¯ zongˇ shiˋ youˇ yongˋ

Almost always helps

幾乎被 ji¯ hu¯ beiˋ

Almost

幾乎遺忘了 ji¯ hu¯ yiˊ wangˋ le˙

Almost forgotten

幾乎都 ji¯ hu¯ dou¯

Most of, Most, Almost all of, Almost all

漆書 qi¯ shu¯

Books of lacquered bamboo

踢出 ti¯ chu¯

Kicked up

稀疏 xi¯ shu¯

Sparse, Scattered, Dispersed

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

剔除 ti¯ chuˊ

Eliminate, Reject

踢足球 ti¯ zuˊ qiuˊ

Play football or soccer

吸毒 xi¯ duˊ

Smoke opium, Drug addict

西服 xi¯ fuˊ

Western style clothing

西服打扮 xi¯ fuˊ daˇ banˋ

Dressed in western style clothing

衣櫥 yi¯ chuˊ

Closet, Wardrobe

伊芙 yi¯ fuˊ

Eve

伊芙的 yi¯ fuˊ de˙

Eve's

衣服 yi¯ fuˊ

Clothes

衣服沒脫 yi¯ fuˊ meiˊ tuo¯

With clothes still on, Without taking clothes off

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

低谷 di¯ guˇ

Trough

基礎 ji¯ chuˇ

Foundation, Foundational, Basic

基礎醫療訓練 ji¯ chuˇ yi¯ liaoˊ xunˋ lianˋ

Basic medical training

溪谷 qi¯ guˇ

Vale, Valley, Dale, Canyon, Gorge

欺侮 qi¯ wuˇ

Bully, Insult, Ridicule, Make fun of, Mock

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

低處 di¯ chuˋ

Low down

低庫存 di¯ kuˋ cunˊ

Low inventory

滴入 di¯ ruˋ

Dripped, Dripping

滴入杯水中 di¯ ruˋ bei¯ shuiˇ zhong¯

Dropped into a glass of water

激不得 ji¯ buˋ deˊ

Can't argue, Can't (rouse, Excite, Disagree, Oppose)

激怒 ji¯ nuˋ

Provoke, Irritate, Infuriate, Enrage

激怒人 ji¯ nuˋ renˊ

Infuriating

激怒人的 ji¯ nuˋ renˊ de˙

Infuriating

激怒人的無禮 ji¯ nuˋ renˊ de˙ wuˊ liˇ

Infuriating rudeness

奇數 ji¯ shuˋ

Odd numbers

肌束膜 ji¯ shuˋ moˊ

Perimysium

激素 ji¯ suˋ

Hormone

機悟 ji¯ wuˋ

Quick witted

機杼 ji¯ zhuˋ

Shuttle of a loom

披露 pi¯ luˋ

Disclosure

欺負 qi¯ fuˋ

Oppress, bully, Insult, Ridicule, Make fun of, Mock

西部 xi¯ buˋ

Western

西部人 xi¯ buˋ renˊ

Westerner

吸入 xi¯ ruˋ

Intake, Intakes

吸入物 xi¯ ruˋ wuˋ

Snuff, Substance for sniffing

吸入部份 xi¯ ruˋ buˋ fenˋ

Air intake, Air intakes, Intake, Intakes

窸窣聲 xi¯ suˋ sheng¯

Rustling sound, Rustling

窸窣騷動著 xi¯ suˋ sao¯ dongˋ zhe˙

Rustled, Rattled

衣部 yi¯ buˋ

Radical for Clothing

醫護人員 yi¯ huˋ renˊ yuanˊ

Medical Staff

衣物 yi¯ wuˋ

Clothes

醫務 yi¯ wuˋ

Medical

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

嘀咕 diˊ gu¯

Whisper, Be indecisive, Undecided, Hesitant, Not sure

尼姑 niˊ gu¯

Nun

皮膚 piˊ fu¯

Skin

皮膚堆 piˊ fu¯ dui¯

Heap of skin, Pile of skin

皮膚極黑 piˊ fu¯ jiˊ hei¯

Very dark-skinned

皮膚黃 piˊ fu¯ huangˊ

Sallow skinned, Yellow skinned

提出 tiˊ chu¯

Put forward, Raise (question)

提出來了 tiˊ chu¯ laiˊ le˙

Had raised, Had mentioned, Had brought up

提出明顯的問題 tiˊ chu¯ mingˊ xianˇ de˙ wenˋ tiˊ

Asked the obvious question

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

棘突 jiˊ tuˊ

Spinous Process

即無法 jiˊ wuˊ faˇ

Then cannot, Then unable to

犁鋤式 liˊ chuˊ shiˋ

Plough Pose, Halasana

迷糊 miˊ huˊ

Confused, Absent minded

迷途 miˊ tuˊ

Stray

習俗 xiˊ suˊ

Custom, Practice

移除 yiˊ chuˊ

Remove, Removes, Removing, Removed

移除了 yiˊ chuˊ le˙

Removed

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

鼻骨 biˊ guˇ

Nasal Bone

吉普 jiˊ puˇ

Jeep

犁骨 liˊ guˇ

Vomer Bone

離譜兒 liˊ puˇ er˙

Outrageous

彌補 miˊ buˇ

Make up for, Make up for a wrong doing

彌補這件事 miˊ buˇ zheiˋ jianˋ shiˋ

Make up for it

泥土 niˊ tuˇ

Soil, Earth, Dirt

泥土之神 niˊ tuˇ zhi¯ shenˊ

Dirt god, God of dirt

旗鼓 qiˊ guˇ

Flags and drums

旗鼓相當 qiˊ guˇ xiang¯ dang¯

Well matched, Of equal ability, Of equal strength

奇普 qiˊ puˇ

Kipp

遺囑 yiˊ zhuˇ

Will

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

吉布提 jiˊ buˋ tiˊ

Djibouti

嫉妒 jiˊ duˋ

Envy, Jealousy

極度 jiˊ duˋ

Extremely

極度驚嚇人 jiˊ duˋ jing¯ xiaˋ renˊ

Startling, Shocking, Alarming

急速 jiˊ suˋ

Rapid

急速加快 jiˊ suˋ jia¯ kuaiˋ

Accelerate rapidly

極速 jiˊ suˋ

At top speed, As quickly as possible

脊柱 jiˊ zhuˋ

Spinal column, Spine

離不開 liˊ buˋ kai¯

Can't do without

迷路 miˊ luˋ

Lose the way, Get lost

其助手 qiˊ zhuˋ shouˇ

Assistant, His or her or their assistant

題目 tiˊ muˋ

Subject or title, Test question or problem

提速 tiˊ suˋ

Speed up

席不暇暖 xiˊ buˋ xiaˊ nuanˇ

Too busy to sit for long, So busy can't sit long enough to warm a seat

媳婦 xiˊ fuˋ

Daughter-in-law

一不小心 yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯

Carelessly, A little carelessly

一不小心點 yiˊ buˋ xiaoˇ xin¯ dianˇ

A little carelessly, Not paying attention, Accidentally, A little incautiously

一步 yiˊ buˋ

One step

一部 yiˊ buˋ

A book or movie, A volume

一部份 yiˊ buˋ fenˋ

A part, A portion, An element, A component

一部分 yiˊ buˋ fen¯

Portion, Part

一部電視電影 yiˊ buˋ dianˋ shiˋ dianˋ yingˇ

A made-for-TV movie

一蹴而就 yiˊ cuˋ erˊ jiuˋ

To succeed after a single attempt

一蹴而幾 yiˊ cuˋ erˊ ji¯

To succeed after a single attempt

一度 yiˊ duˋ

Once, On one occasion

一副 yiˊ fuˋ

A set or pair of (eyewear, Goggles, To do with face)

一副假牙 yiˊ fuˋ jiaˇ yaˊ

Set of false teeth, Pair of dentures

一副無辜 yiˊ fuˋ wuˊ gu¯

Look innocent

一路 yiˊ luˋ

All the way, Throughout the journey, Straight through, Go the same way, Single file

一路上 yiˊ luˋ shangˋ

Along the way

一路叫嚷 yiˊ luˋ jiaoˋ rangˇ

Shouting all the way

一路坐在後面 yiˊ luˋ zuoˋ zaiˋ houˋ mianˋ

Sat all the way in the back

一路平安 yiˊ luˋ pingˊ an¯

Have a safe journey, Safe travels

一路滑下另一側 yiˊ luˋ huaˊ xiaˋ lingˋ yiˊ ceˋ

Sliding down the other side, Coasting down the other side

一路生長出來 yiˊ luˋ sheng¯ zhangˇ chu¯ laiˊ

Grown straight from

一路順風 yiˊ luˋ shunˋ feng¯

Safe travels, Have a safe journey, Bon voyage

一路領到 yiˊ luˋ lingˇ daoˋ

Led all the way to, Took as far as

一路飛 yiˊ luˋ fei¯

Flew

一目了然 yiˊ muˋ liaoˇ ranˊ

Understand at a glance

一目十行 yiˊ muˋ shiˊ hangˊ

Read ten lines in a single glance, Fast reader

一束 yiˊ shuˋ

Bunch, Bundle

一束光線 yiˊ shuˋ guang¯ xianˋ

A beam of light

一束分子輸送帶 yiˊ shuˋ fen¯ ziˇ shu¯ songˋ daiˋ

A bunch of molecular conveyor belts

一束又一束 yiˊ shuˋ youˋ yiˊ shuˋ

Bunches and bunches, Bunches

一束平行光射 yiˊ shuˋ pingˊ xingˊ guang¯ sheˋ

A beam of parallel rays of light

一物剋一物 yiˊ wuˋ keˋ yiˊ wuˋ

The circle of life, There is always one thing that limits or restricts another

遺物 yiˊ wuˋ

Relic, Relics

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

比出 biˇ chu¯

Form, Shape, Make

擠出 jiˇ chu¯

Extrude

擠出微笑 jiˇ chu¯ weiˊ xiaoˋ

Squeeze out a smile, Squeezed out a smile

幾乎得以快樂地迅速解除 jiˇ hu¯ deˊ yiˇ kuaiˋ leˋ diˋ xunˋ suˋ jieˇ chuˊ

Happily resolved in practically no time

幾乎沒有 jiˇ hu¯ meiˊ youˇ

Few, Very little

幾乎沒變 jiˇ hu¯ meiˊ bianˋ

Had barely changed

幾乎無限 jiˇ hu¯ wuˊ xianˋ

Nearly infinite

幾乎能把所有的髒東西轉到 jiˇ hu¯ nengˊ baˇ suoˇ youˇ de˙ zang¯ dong¯ xi¯ zhuanˇ daoˋ

Could transfer almost all of the dirt to, Could transfer most of the dirt to

起初 qiˇ chu¯

At first, Initially, In the beginning

喜出望外 xiˇ chu¯ wangˋ waiˋ

Overjoyed

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

比不上 biˇ buˊ shangˋ

Can not compare (with)

比如 biˇ ruˊ

For example

比如說 biˇ ruˊ shuo¯

For example

禮服 liˇ fuˊ

Dress, Gown

你不在家 niˇ buˊ zaiˋ jia¯

You aren't at home, You weren't at home

你不是 niˇ buˊ shiˋ

You aren't, You're not

你叔叔 niˇ shuˊ shuˊ

Your uncle

你叔叔好厲害喔 niˇ shuˊ shuˊ haoˇ liˋ haiˋ wo¯

Your uncle is awesome

起伏 qiˇ fuˊ

Ups and downs, Undulate, Undulating

起伏搖擺 qiˇ fuˊ yaoˊ baiˇ

Bobbed and swayed

體無完膚 tiˇ wuˊ wanˊ fu¯

Injured everywhere, Verbally assaulted

已無 yiˇ wuˊ

No longer

已無大礙 yiˇ wuˊ daˋ aiˋ

Nothing serious happened

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

彼處 biˇ chuˇ

There

你努力工作的表情很認真 niˇ nuˇ liˋ gong¯ zuoˋ de˙ biaoˇ qingˊ henˇ renˋ zhen¯

Your facial expression is very serious when you work

起舞 qiˇ wuˇ

Dance, Dancing, Get up and dance, Excited

以武力為後盾 yiˇ wuˇ liˋ weiˋ houˋ dunˋ

Used force of arms for backup, Used force for backup, Backed by force

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

筆錄 biˇ luˋ

Record, Transcript

底部 diˇ buˋ

Bottom section

抵觸 diˇ chuˋ

Conflict

擠入 jiˇ ruˋ

Squeeze in

理副主廚 liˇ fuˋ zhuˇ chuˊ

Assistant chef, Sous chef

禮數 liˇ shuˋ

Etiquette

禮物 liˇ wuˋ

Gift(s), Present(s)

你父親 niˇ fuˋ qin¯

Your father

起不來 qiˇ buˋ laiˊ

Can't get up

起步 qiˇ buˋ

Start

起訴 qiˇ suˋ

Accuse, Sue, Prosecute, Charge, Indicted

起訴他們 qiˇ suˋ ta¯ men˙

Prosecute them, Charge them, Accuse them, Sue them

起訴書 qiˇ suˋ shu¯

Indictment

起霧 qiˇ wuˋ

Rising fog

徙木立信 xiˇ muˋ liˋ xinˋ

More trees to establish trust,

喜怒哀樂 xiˇ nuˋ ai¯ leˋ

Emotions, sorrows and joys

以不同的形式書寫 yiˇ buˋ tongˊ de˙ xingˊ shiˋ shu¯ xieˇ

Written in a different way

以不同的方式 yiˇ buˋ tongˊ de˙ fang¯ shiˋ

Differently, Using different methods

已入 yiˇ ruˋ

Credited, Entered into an account

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

祕書 miˋ shu¯

Secretary

秘書 miˋ shu¯

Secretary

秘書長 miˋ shu¯ zhangˇ

Secretary General

一出現時 yiˋ chu¯ xianˋ shiˊ

As soon as it appears, As soon as it appeared

溢出 yiˋ chu¯

Overflow

溢出到地板上的地方 yiˋ chu¯ daoˋ diˋ banˇ shangˋ de˙ diˋ fang¯

Overflowed onto the floor

逸出 yiˋ chu¯

Escape, Escapes, Escaping, Escaped

異乎尋常 yiˋ hu¯ xunˊ changˊ

Unusual, Extraordinary

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

地圖 diˋ tuˊ

Map

記不住 jiˋ buˊ zhuˋ

Remember, Keep straight in one's head

栗犢 liˋ duˊ

Calf, Calf with horns like chestnuts

例如 liˋ ruˊ

Example, For example, For instance, E.g.

立足 liˋ zuˊ

Based on

譬如 piˋ ruˊ

This is, For example

譬如說 piˋ ruˊ shuo¯

For example

企圖 qiˋ tuˊ

Intend, Plan, Attempt, Try, Intention, Plan, Scheme

企圖心 qiˋ tuˊ xin¯

Enterprising spirit, Aggressiveness, Aggressive

剃鬍 tiˋ huˊ

Shave

細讀 xiˋ duˊ

Read carefully, Perused, Read attentively

細讀著 xiˋ duˊ zhe˙

Perused

細如毛髮 xiˋ ruˊ maoˊ faˇ

Hair-like, Hair-thin

一不變的 yiˋ buˊ bianˋ de˙

Unchanging, Constant

一幅畫 yiˋ fuˊ huaˋ

A picture, A painting

一幅相關的圖照 yiˋ fuˊ xiang¯ guan¯ de˙ tuˊ zhaoˋ

A relevant photo, A relevant image

一如 yiˋ ruˊ

Just like, Just as

一如他所知的 yiˋ ruˊ ta¯ suoˇ zhi¯ de˙

As he had known would be the case, As he had known

一如往常地 yiˋ ruˊ wangˇ changˊ diˋ

As usual

一如既往 yiˋ ruˊ jiˋ wangˇ

As always

意圖 yiˋ tuˊ

Intent, Intention

異途同歸 yiˋ tuˊ tongˊ gui¯

Arrive at the same place using different paths, Reach the same conclusion via different means

一無所有 yiˋ wuˊ suoˇ youˇ

Nothing

一無所有再無可失 yiˋ wuˊ suoˇ youˇ zaiˋ wuˊ keˇ shi¯

Nothing to lose

一無所獲 yiˋ wuˊ suoˇ huoˋ

Achieved nothing

一無所知 yiˋ wuˊ suoˇ zhi¯

Know nothing, Knew nothing

43, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44

必不可少 biˋ buˋ keˇ shaoˇ

Essential

庇護 biˋ huˋ

Shelter, Refuge, Asylum

庇護所 biˋ huˋ suoˇ

Shelter

庇護權 biˋ huˋ quanˊ

Asylum, Refuge

閉路電視 biˋ luˋ dianˋ shiˋ

Close circuit tv

閉幕 biˋ muˋ

Lower the curtain, Close, Conclude, End

閉幕式 biˋ muˋ shiˋ

Closing ceremony

地步 diˋ buˋ

Extent, Situation, Condition, Room to move, Room to take action

記不得 jiˋ buˋ de˙

Can not remember

記不清的 jiˋ buˋ qing¯ de˙

Barely remembered

季度 jiˋ duˋ

Season, Quarter

繼父 jiˋ fuˋ

Stepfather

紀錄 jiˋ luˋ

Record, Keep track, Keep track of, History

紀錄下來 jiˋ luˋ xiaˋ laiˊ

Recorded

紀錄下來的資料 jiˋ luˋ xiaˋ laiˊ de˙ zi¯ liaoˋ

Recorded information

紀錄片 jiˋ luˋ pianˋ

Documentary

記錄 jiˋ luˋ

Record, Recorder (person who records)

記錄儀 jiˋ luˋ yiˊ

Recorder, Logger

記錄器 jiˋ luˋ qiˋ

Camera

技術 jiˋ shuˋ

Technique, Techniques, Technology, Skill, Skills

計數 jiˋ shuˋ

Count

記住 jiˋ zhuˋ

Remember

力不從心 liˋ buˋ congˊ xin¯

Lacking the ability to do what one wishes, Lacking the resources or power to do what one wants

力度 liˋ duˋ

Strength

密不可分 miˋ buˋ keˇ fen¯

Inseparable

密度 miˋ duˋ

Density

氣度 qiˋ duˋ

Bearing

氣數 qiˋ shuˋ

Fate, Fated to

氣數已絕 qiˋ shuˋ yiˇ jueˊ

Doomed

器物 qiˋ wuˋ

Utensil, Utensils, Tool, Tools, Device, Devices

係數 xiˋ shuˋ

Coefficient

系數 xiˋ shuˋ

Coefficient

亦步亦趨 yiˋ buˋ yiˋ qu¯

To follow someone's example

異步 yiˋ buˋ

Asynchronous

異步傳輸 yiˋ buˋ chuanˊ shu¯

Asynchronous transmission

一路跟蹤他 yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯

Follow him, Followed him

一路跟蹤他到 yiˋ luˋ gen¯ zong¯ ta¯ daoˋ

Follow him to, Followed him to

藝術 yiˋ shuˋ

Art

藝術家 yiˋ shuˋ jia¯

Artist

異物 yiˋ wuˋ

Foreign object (choking), Rare treasure, Peculiar item, The dead

異物哽塞 yiˋ wuˋ gengˇ seˋ

Foreign object choking, Choking on something stuck in the throat

義務 yiˋ wuˋ

Duty, Obligation, Compulsory

挹注 yiˋ zhuˋ

Supplement, Draw from one to make up for the deficit in another

Home

Return to Animal...

一-覀 : > : > 栗鼠 : >

厂-臼 : > : > 栗鼠 : >

栗鼠

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.