企鵝們

Definition, Pronunciation and
Words that Rhyme with
企鵝
yi-e

企鵝們

qiˋ eˊ men˙

Penguins

企鵝 qiˋ eˊ

> (click for individual char details)

Animal-Bird...

Animal-Bird next >

Words that rhyme with 企鵝們
(yi-e)

Grouped by tone pairs

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

記得一清二楚 jiˋ deˊ yiˋ qing¯ erˋ chuˇ

Remembered clearly

記得他們 jiˋ deˊ ta¯ men˙

Remember them

記得嗎 jiˋ deˊ ma˙

Remember?

密合 miˋ heˊ

Adhere, Adhesion, Stick to

密合度 miˋ heˊ duˋ

Adhesiveness, Degree of adhesion

企鵝 qiˋ eˊ

Penguin, Penguins

企鵝們 qiˋ eˊ men˙

Penguins

一則較短的報導 yiˋ zeˊ jiaoˋ duanˇ de˙ baoˋ daoˇ

A shorter article, A comparatively short piece

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

低科技 di¯ ke¯ jiˋ

Low tech

機車 ji¯ che¯

Motorcycle

機車行 ji¯ che¯ hangˊ

Motorcycle shop

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

七折八扣 qi¯ zheˊ ba¯ kouˋ

Huge discount, Make allowance for exaggeration, Take into account the possibility of inaccuracy

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

飢餓 ji¯ eˋ

Hunger, Hungry

飢餓的 ji¯ eˋ de˙

Hungry

錫克 xi¯ keˋ

Sikh

吸熱 xi¯ reˋ

Endothermic, Heat absorbing

吸熱反應 xi¯ reˋ fanˇ yingˋ

Endothermic reaction, Heat absorbing reaction

希特勒 xi¯ teˋ leˋ

Hitler

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

低了 di¯ le˙

As low as, Drop down to

低著頭 di¯ zhe˙ touˊ

Head down, Heads down

瞇著眼 mi¯ zhe˙ yanˇ

Squint, Squinted, Squinting

披著 pi¯ zhe˙

Cloaked

披著一件輕紗 pi¯ zhe˙ yiˋ jianˋ qing¯ sha¯

Wearing a veil

七個 qi¯ ge˙

Seven

七個男人 qi¯ ge˙ nanˊ renˊ

Seven men

漆著 qi¯ zhe˙

Painted

踢得他仰天跌倒 ti¯ de˙ ta¯ yangˇ tian¯ die¯ daoˇ

Kicked him to the ground, Kicking him onto his back

吸了 xi¯ le˙

Inhaled

吸了一口氣 xi¯ le˙ yiˋ kouˇ qiˋ

Inhale, A breath of air, Take a breath, Breathe in

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

騎車 qiˊ che¯

Drive (a motorcycle/scooter), Ride

騎車的人 qiˊ che¯ de˙ renˊ

Rider, Cyclist

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

及格 jiˊ geˊ

Qualify, Pass a test or examination

集合 jiˊ heˊ

Meet, Assemble, Converge, Gather together, Muster

集合體 jiˊ heˊ tiˇ

Collective

離合器 liˊ heˊ qiˋ

Clutch

離合器片 liˊ heˊ qiˋ pianˋ

Clutch plate

離合器線 liˊ heˊ qiˋ xianˋ

Clutch cable

尼格利 niˊ geˊ liˋ

Neagley

皮革 piˊ geˊ

Leather

皮革縱裂 piˊ geˊ zongˋ lieˋ

Cracked leather

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

即可 jiˊ keˇ

Can, Then do

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

狄克森 diˊ keˋ sen¯

Dixon, Dickson

迪克 diˊ keˋ

Dick

迪克西 diˊ keˋ xi¯

Dixie

即刻 jiˊ keˋ

Immediately

即刻開始 jiˊ keˋ kai¯ shiˇ

Start immediately

其樂無窮 qiˊ leˋ wuˊ qiongˊ

Boundless happiness

奇特 qiˊ teˋ

Strange

一個個 yiˊ geˋ geˋ

One by one, Each and every

一個個的 yiˊ geˋ geˋ de˙

One-by-one

一個勁兒 yiˊ geˋ jinˋ er˙

Keep going

一刻 yiˊ keˋ

Time, Occasion, Moment

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

極了 jiˊ le˙

Utmost, Exceedingly, Without limit

急著 jiˊ zhe˙

Hurriedly, In a hurry

騎著 qiˊ zhe˙

Ride, Riding, Rode, Riding a horse

騎著一匹馬 qiˊ zhe˙ yiˋ pi¯ maˇ

Riding a horse

騎著巨馬而過的男人 qiˊ zhe˙ juˋ maˇ erˊ guoˋ de˙ nanˊ renˊ

A man riding a huge horse, Men riding giant horses

騎著掃把 qiˊ zhe˙ saoˇ baˇ

Riding a broom stick

騎著腳踏車 qiˊ zhe˙ jiaoˇ taˋ che¯

On a bicycle, On bicycles, On a bike, On bikes, Riding a bicycle, Riding bicycles

騎著車 qiˊ zhe˙ che¯

Ride a bike, Rides a bike, Riding a bike, Rode a bike

提了 tiˊ le˙

Grabbed, Took, Mentioned, Brought up

提了幾個問題 tiˊ le˙ jiˇ ge˙ wenˋ tiˊ

Mentioned a few problems, Brought up a few questions

提著 tiˊ zhe˙

Carrying, Lifting, Holding

提著一個工具箱 tiˊ zhe˙ yiˋ ge˙ gong¯ juˋ xiang¯

Holding a tool box

一個 yiˊ ge˙

A/An, A, An

一個一個 yiˊ ge˙ yiˊ ge˙

One by one

一個不朽的見證 yiˊ ge˙ buˋ xiuˇ de˙ jianˋ zhengˋ

An immortal witness

一個人 yiˊ ge˙ renˊ

A person

一個人的 yiˊ ge˙ renˊ de˙

A person's

一個人的生活 yiˊ ge˙ renˊ de˙ sheng¯ huoˊ

A person's life, One person's life

一個位置 yiˊ ge˙ weiˋ zhiˋ

A position

一個原子或分子的質量 yiˊ ge˙ yuanˊ ziˇ huoˋ fen¯ ziˇ de˙ zhiˊ liangˋ

The mass of an atom or molecule

一個呵欠 yiˊ ge˙ he¯ qianˋ

A yawn

一個圓形凹陷 yiˊ ge˙ yuanˊ xingˊ ao¯ xianˋ

A circular depression

一個大坑 yiˊ ge˙ daˋ keng¯

A big pit, A big hole

一個大大的愛心 yiˊ ge˙ daˋ daˋ de˙ aiˋ xin¯

A big heart (shape)

一個小孩子接了電話 yiˊ ge˙ xiaoˇ haiˊ zi˙ jie¯ le˙ dianˋ huaˋ

A child answered the phone

一個小禮物 yiˊ ge˙ xiaoˇ liˇ wuˋ

A small gift, A tiny present

一個小門 yiˊ ge˙ xiaoˇ menˊ

A small gate

一個年輕人 yiˊ ge˙ nianˊ qing¯ renˊ

A young person, A young man

一個接一個 yiˊ ge˙ jie¯ yiˊ ge˙

One after another

一個星期中 yiˊ ge˙ xing¯ qiˊ zhong¯

During a week, Within a week

一個月 yiˊ ge˙ yueˋ

1 month, One month

一個月後 yiˊ ge˙ yueˋ houˋ

A month later

一個營 yiˊ ge˙ yingˊ

A battalion

一個環帶 yiˊ ge˙ huanˊ daiˋ

A belt, A loop, A ring

一個矮胖的亞洲男孩 yiˊ ge˙ aiˇ pangˋ de˙ yaˋ zhou¯ nanˊ haiˊ

A pudgy Asian boy

一個秘密基地 yiˊ ge˙ miˋ miˋ ji¯ diˋ

A secret base

一個自我性行為 yiˊ ge˙ ziˋ woˇ xingˋ xingˊ weiˋ

Self gratification (act of), Sexual self gratification (act of)

一個蛋 yiˊ ge˙ danˋ

One egg, An egg

一個辦公室 yiˊ ge˙ banˋ gong¯ shiˋ

A single office

一個點 yiˊ ge˙ dianˇ

A point

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

幾顆 jiˇ ke¯

Some

幾顆他媽的阿斯匹靈 jiˇ ke¯ ta¯ ma¯ de˙ a¯ si¯ pi¯ lingˊ

Some fucking aspirin

幾顆鈕釦 jiˇ ke¯ niuˇ kouˋ

Some buttons

理科 liˇ ke¯

Science

痞哥 piˇ ge¯

Ruffian, Pigeot, Pidgeot, Scapeface

洗車 xiˇ che¯

Wash the car

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

彼得 biˇ deˊ

Pete, Peter

彼得兔 biˇ deˊ tuˋ

Peter Rabbit

幾何 jiˇ heˊ

Geometry, Geometric

幾何交點 jiˇ heˊ jiao¯ dianˇ

Geometric intersection

起得真早 qiˇ deˊ zhen¯ zaoˇ

Got up really early

體格 tiˇ geˊ

Physique

體格結實 tiˇ geˊ jieˊ shiˊ

Of well built physique

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

你可以 niˇ keˇ yiˇ

You can

你可以分別把三階段理解為 niˇ keˇ yiˇ fen¯ bieˊ baˇ san¯ jie¯ duanˋ liˇ jieˇ weiˋ

You can think of these three phases as

你可以看到 niˇ keˇ yiˇ kanˋ daoˋ

You can see, As you can see

你惹到 niˇ reˇ daoˋ

You messed with, You provoked

妳惹到 niˇ reˇ daoˋ

You messed with, You provoked

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

底色 diˇ seˋ

Background color

底特律 diˇ teˋ luuˋ

Detroit

米勒 miˇ leˋ

Miller

米色 miˇ seˋ

Beige

米色麻料西裝 miˇ seˋ maˊ liaoˋ xi¯ zhuang¯

Beige linen suit

你這是去哪裡 niˇ zheˋ shiˋ quˋ naˇ liˇ

Where are you going?

你這麼一說 niˇ zheˋ me˙ yiˋ shuo¯

Now that you mention it

妳這個年紀時 niˇ zheˋ ge˙ nianˊ jiˋ shiˊ

At your age, About your age

喜樂 xiˇ leˋ

Joy

以色列 yiˇ seˋ lieˋ

Israel

以這些 yiˇ zheˋ xie¯

With these

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

抵著 diˇ zhe˙

Against

幾個 jiˇ ge˙

Some, A few, Several

幾個人 jiˇ ge˙ renˊ

A few people, Several people

幾個人影 jiˇ ge˙ renˊ yingˇ

A few figures, A few silhouettes, A handful of shadows

幾個小孩 jiˇ ge˙ xiaoˇ haiˊ

A few children, A couple of little kids

幾個小時 jiˇ ge˙ xiaoˇ shiˊ

A few hours, Many hours

幾個星期 jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ

A few weeks

幾個星期的 jiˇ ge˙ xing¯ qiˊ de˙

Several weeks worth of

幾個月 jiˇ ge˙ yueˋ

A few months

擠了 jiˇ le˙

Crowded, Stuffed

裡的 liˇ de˙

Inside

你的 niˇ de˙

Your

你的主人 niˇ de˙ zhuˇ renˊ

Your master, Your masters

你的來意 niˇ de˙ laiˊ yiˋ

Your business, Your reason for this visit

你的學生會出現 niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ

Your student shall appear

你的家人 niˇ de˙ jia¯ renˊ

Your family

你的小孩 niˇ de˙ xiaoˇ haiˊ

Your child, Your children

你的小孩在你造訪期間當然可以跟你在一起 niˇ de˙ xiaoˇ haiˊ zaiˋ niˇ zaoˋ fangˇ qiˊ jian¯ dang¯ ranˊ keˇ yiˇ gen¯ niˇ zaiˋ yiˋ qiˇ

Off course your children can stay with you during your visit

你的手到底怎麼了 niˇ de˙ shouˇ daoˋ diˇ zenˇ me˙ le˙

What happened to your hand?

你的更多 niˇ de˙ gengˋ duo¯

You have more

你的狀況 niˇ de˙ zhuangˋ kuangˋ

Your situation, Your condition

你的腳 niˇ de˙ jiaoˇ

Your foot, Your feet

你的錢不多 niˇ de˙ qianˊ buˋ duo¯

You don't have a lot of money, You're not rich

妳的 niˇ de˙

Your

妳的主人 niˇ de˙ zhuˇ renˊ

Your master, Your masters

妳的處境很危險 niˇ de˙ chuˇ jingˋ henˇ weiˊ xianˇ

Your circumstances are dangerous, You are in danger

妳的語氣聽起來像 niˇ de˙ yuˇ qiˋ ting¯ qiˇ laiˊ xiangˋ

You sound as if, From your tone it sounds as if

起得來 qiˇ de˙ laiˊ

Can get up

起了個念頭 qiˇ le˙ ge˙ nianˋ touˊ

A thought rose up, Came to mind

起了皺紋 qiˇ le˙ zhouˋ wenˊ

Wrinkled

起了變化 qiˇ le˙ bianˋ huaˋ

Start to change

洗得乾乾淨淨 xiˇ de˙ gan¯ gan¯ jingˋ jingˋ

Washed clean

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

立科技大學 liˋ ke¯ jiˋ daˋ xueˊ

University of Science and Technology

汽車 qiˋ che¯

Car

汽車旅館 qiˋ che¯ luuˇ guanˇ

Motel

一車 yiˋ che¯

Car, Vehicle

一哥 yiˋ ge¯

Brother, A brother

一喝酒 yiˋ he¯ jiuˇ

Started drinking

一棵 yiˋ ke¯

A (e.g. a tree)

一棵柿子樹 yiˋ ke¯ shiˋ zi˙ shuˋ

A persimmon tree

一棵棵 yiˋ ke¯ ke¯

A tree

一棵樹 yiˋ ke¯ shuˋ

A tree

一棵開花的樹 yiˋ ke¯ kai¯ hua¯ de˙ shuˋ

A flowering tree

一棵骨節多眼的楓樹 yiˋ ke¯ guˇ jieˊ duo¯ yanˇ de˙ feng¯ shuˋ

A knotted maple tree, Gnarled maple tree

一顆 yiˋ ke¯

A (e.g. a planet)

一顆小種子 yiˋ ke¯ xiaoˇ zhongˋ ziˇ

A tiny seed

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

記者 jiˋ zheˇ

Reporter

力可拔山 liˋ keˇ baˊ shan¯

Strong enough to uproot a mountain

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

計策 jiˋ ceˋ

Plan

立刻 liˋ keˋ

Immediately, Instantly, Right away, Right now

立刻告訴 liˋ keˋ gaoˋ suˋ

Immediately tell, Right away inform, Tell right away

立刻就知道 liˋ keˋ jiuˋ zhi¯ daoˋ

Know right away

立刻想到 liˋ keˋ xiangˇ daoˋ

Immediately thought of

立刻行動 liˋ keˋ xingˊ dongˋ

Got going, Immediately took action

立刻遠遠離開牆邊 liˋ keˋ yuanˇ yuanˇ liˊ kai¯ qiangˊ bian¯

Moved away from the edge

密克羅尼西亞聯邦 miˋ keˋ luo¯ niˊ xi¯ yaˋ lianˊ bang¯

Federated States Of Micronesia

臆測 yiˋ ceˋ

Speculation, Conjecture

42, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 44, 45

記得 jiˋ de˙

Remember

記得看見我 jiˋ de˙ kanˋ jianˋ woˇ

Remember seeing me

寄了 jiˋ le˙

Sent (i.e. via post)

繫著 jiˋ zhe˙

Tied with, Secured, Strapped to, Strapped

記著 jiˋ zhe˙

Remember

立著 liˋ zhe˙

Stood, Standing

一個人影 yiˋ ge˙ renˊ yingˇ

Silhouette of a person, Shadow of one person

一個人都沒有 yiˋ ge˙ renˊ dou¯ meiˊ youˇ

There's no one here, There isn't even one person here

一個勇敢的人面臨苦難而面無懼色 yiˋ ge˙ yongˇ ganˇ de˙ renˊ mianˋ linˊ kuˇ nanˊ erˊ mianˋ wuˊ juˋ seˋ

In the face of adversity a brave man shows no fear, A brave man smiles in the face of adversity

一個又大又黑的男人 yiˋ ge˙ youˋ daˋ youˋ hei¯ de˙ nanˊ renˊ

A big dark man

一個大視窗打開 yiˋ ge˙ daˋ shiˋ chuang¯ daˇ kai¯

Then a large pane opened, Then a large window opened, Then a large panel opened

一個小小穿白裙的人形 yiˋ ge˙ xiaoˇ xiaoˇ chuan¯ baiˊ qunˊ de˙ renˊ xingˊ

A small figure wearing a white dress

一個新科技 yiˋ ge˙ xin¯ ke¯ jiˋ

A new technology

一個星期五的下午 yiˋ ge˙ xing¯ qiˊ wuˇ de˙ xiaˋ wuˇ

One Friday afternoon, On a Friday afternoon

一個晚上 yiˋ ge˙ wanˇ shangˋ

A night, One night

一個氮元素 yiˋ ge˙ danˋ yuanˊ suˋ

A nitrogen element, An element of nitrogen

一個決定 yiˋ ge˙ jueˊ dingˋ

A decision

一個清晰的像 yiˋ ge˙ qing¯ xi¯ de˙ xiangˋ

A clear image

一個父親能做的最好投資 yiˋ ge˙ fuˋ qin¯ nengˊ zuoˋ de˙ zuiˋ haoˇ touˊ zi¯

The best investment a father could make

一個特點 yiˋ ge˙ teˋ dianˇ

A feature or characteristic

一個生氣 yiˋ ge˙ sheng¯ qiˋ

An angry

一個白人小孩 yiˋ ge˙ baiˊ renˊ xiaoˇ haiˊ

A white kid

一個禮物 yiˋ ge˙ liˇ wuˋ

A gift, A present

一個空油箱 yiˋ ge˙ kong¯ youˊ xiang¯

An empty fuel tank

一個空油箱的容量 yiˋ ge˙ kong¯ youˊ xiang¯ de˙ rongˊ liangˋ

An empty fuel tanks capacity

一個缺角 yiˋ ge˙ que¯ jiaoˇ

A missing corner, Missing a corner

一個較大的 yiˋ ge˙ jiaoˋ daˋ de˙

A larger

一個金髮白人女孩 yiˋ ge˙ jin¯ faˇ baiˊ renˊ nuuˇ haiˊ

A blonde white girl

Words and Phrases included in:
企鵝們

企鵝 Penguin, Penguins

qiˋ eˊ

Home

Return to Animal-Bird...

人-人 : > : > 企鵝 : >

丿-千 : > : > 企鵝 : >

丿-亻 : > : > 鵝們 : >

企鵝們

ZeroparallaxChinese Word Dictionary
Word lookup and learning ideally made less difficult

Home

Copyright©2023 Neil Keleher.
All rights reserved.